Text Size

    Albanian/shqiptar (Albanees - Albanië)

mirëseardhje Lexoni Biblën -  Bibla thotë... 
Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje.
Mateu 11:28 (Albanian Bible (ALB)

Besoj Jezusi:
Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. 
Gjoni 3:16 (Albanian Bible (ALB)

por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij
Gjoni 1:12 

Ejani te Jezusi
Ejani tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t’ju jap çlodhje.
Mateu 11:28 

Perëndia është më i madh se nevojën tuaj

Le t’i afrohemi, pra, me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohë nevoje.
Hebrenjve 4:16 (Albanian Bible (ALB)

Unë lutem:.. "O, Zot Në emër të Jezu Krishtit, unë po vij te ju me këtë njeri, gratë, djalë apo vajzë që keni nevojë unë të lutem Ty për të prekur këtë person tani me fuqinë e Frymës Tënde, në Emri i Jezusit. O Zot shëruar këtë person për 100%. shëruar nga maja e kokës së tij për tabanin e këmbëve të tij. Ne lutemi për të gjitha problemet. Çfarëdo problemi mund të jetë, të japë një mrekulli. Miku im i dashur, marrin shërimin në Emrin e Jezusit. Merre çlirimin nga të gjitha problemet tuaja në Jezu Emri. Dhe marrin fuqinë e Frymës së Shenjtë. Merre vajosjen. Merre tani, në emër të Jezu Krishtit. Dhe të jetë i lirë. Amen! "" Por ai (Jezusi) u tejshpua për shkak të shkeljeve tona, Ai (Jezusi) u shtyp për paudhësitë tona; ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vurratave të tij ne jemi shëruar "(Isaia 53: 5). Mos harroni: Perëndia është gjithmonë më i madh atëherë nevojën tuaj! Perëndia ju do.
Evangjelist Sieberen Voordewind  
English: http://voordewind.eu/site/nl-NL/english/prayer.html

Lexo më shumë në anglisht: ENGLISH

lidhje
# familje Tims
http://famtims.info/ 
#BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET