Text Size
Cebuan Filippijnen

CEBUANO-VISAYAN LANGUAGE from the PHILIPPINES:

flag of the philippines


ANG IMONG KINABUHI DILI MAGPABILIN SA MAO RA GIHAPON

Sinulat ni: Evangelist Sieberen Voordewind
Hinubad ni: Bishop E. M. Balili

MINAHAL KONG HIGALA: UNSA MAY IMONG GIKINAHANGLAN? ANAA KABA SA KAGUL-ANAN, KAHADLOK, KASAKIT, KASAL-ANAN, KAGULIYANG, PAGKAHINUKMAN UG UBAN PA? NAG-MASAKITON KABA? OH ADUNA AKOY MAAYONG BALITA ALANG KANIMO. ADUNA AKOY BIBLIA ANIA SA AKONG KAMOT. ADUNAY GAHOM NGA MAS GAMHANAN PA KAY SA TANANG GAHOM SA KALIBUTAN. MAO KINI ANG PULONG SA DIOS: ANG BIBLIA.

Ang Biblia nag-ingon: "Sangpita Ako sa adlaw sa kaguliyang: Ako mopahigawas kanimo..." (Salmo 50:15). Dili kini doktrina sa Baptist, dili usab kini doktrina sa Katoliko, dili usab kini doktrina sa Pentecostal, dili usab kini doktrina sa Simbahan. Kini mao ang saad gikan sa ... Buhi nga Dios!

Ang Dios nag-ingon: "Ako mao ang Ginoo nga maga-ayo kanimo" (Exodo 15:26). Ang gahom sa Dios kanunay anaa aron sa pag-ayo kanimo! Ang gahom sa Dios kanunay anaa aron sa pagtabang kanimo! Kini ba alang gihapon para karong panahona? OO! Kay ang Biblia nag-ingon: Ang kawatan (Yawa) mianhi aron sa pagpangawat ug pagpatay ug sa paglaglag; Ako (Jesus), ang Anak sa Dios mianhi aron sila (ikaw) makabaton sa Kinabuhi, ug pagbaton niini sa madagayaon gayod (Juan 10:10).

Mao kini ang Maayong Balita! Ako nagdalag Maayong Balita kanimo! Higala ko, ang Biblia nag-ingon: "Ang Espiritu sa Ginoo ania Kanako, tungod kay gidihogan man Niya Ako aron sa PAGWALI SA MAAYONG BALITA..."(Isa. 61:1).

Ang Maayong Balita mao kini: "Nga ang Ginoo nagapasaylo sa tanan mong kasal-anan ug naga-ayo sa tanan mong balatian" (Salmo 103:3). Ang Maayong Balita mao kini: "Si Jesus makatabang kanimo! Siya kanunay motabang kanimo, kon ikaw mobuhat ug motuman kon unsay gipatuman sa Biblia kanimo. Basaha ang Biblia! Toohi ang Biblia, ug buhata kon unsay ipabuhat kanimo!

DUOLA SI JESUS UBAN SA IMONG GIKINAHANGLAN, UG ANG IMONG KINABUHI DILI MAGPABILIN SA MAO RA GIHAPON!

Sa giingon kuna: "Ang imong kinabuhi dili magpabilin sa mao ra gihapon". Hello! Duola si Jesus. Ako nagwali ni Jesus, Jesus, Jesus ug Jesus! Dad-a ang imong kinabuhi ngadto ni Jesus. Dad-a ang imong panginahanglanon ngadto ni Jesus. Dad-a ang imong kasakitan ngadto ni Jesus. Dad-a ang imong kasal-anan ngadto ni Jesus. Si Jesus mao ang Dalan, ang Kamatuoran ug ang Kinabuhi! OO, SI JESUS GUSTO MAGBUHAT SA MIILAGRO ALANG KANIMO

Ang usa ka milagro dili kini mahimo ug dili kini mahitabo sa tawhanong pamaagi. Ang mga milagro dili kini mabuhat ni bisan kinsang tawo! Mao na kini ang imong panahon alang sa milagro! Mao na kini imong panahon alang sa imong milagro! Duola si Jesus! Halleluja! Andam kana ba aron sa pagdawat sa imong DAKO NGA MILAGRO?

Palihog uban kanako sa pag-ampo: "Ginoong Jesus, pasayloa ako sa tanan kong kasal-anan. Hinloi ako pinaagi sa Imong hamili nga dugo. Akong giablihan ang akong kasingkasing alang Kanimo. Sumolod Ka sa akong kasingkasing, Ginoong Jesus. Hinloi kini sa kumpleto pinaagi sa Imong dugo ug dawata ako nga Imong anak karon. Gidawat ko Ikaw ingon nga akong Manluluwas ug Manunobos. Salamat Ginoo nga Ikaw nagpakamatay didto sa krus, alang sa akong dapit tungod sa akong mga kasal-anan. Amen! Amen!" Ang Biblia nag-ingon: "Ug ang dugo ni Jesus, Iyang Anak, nagaputli kanato gikan sa tanang kasal-anan" (1 Juan 1:7b). Ug karon:

ANG IMONG KINABUHI DILI NA PAGPABILIN NGA MAO RA GIHAPON, kon ikaw magalakaw kauban ni Jesus (1 Juan 1:5 - 2:14; Buhat 26:18). Ug karon ako maga-ampo alang kanimo sa usa ka dinihogan nga pag-ampo. Ayaw na paglantaw sa mga tawhanong problema. Paabuta ang imong milagro pinaagi sa gahom sa Dios, sa gahom sa Espiritu Santo, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Bisan unsa ang imong gikinahanglan karon: ayaw kalimot nga walay imposible alang kanila nga misalig ni Cristo Jesus, ang Anak sa Buhi nga Dios.

Andam kana ba? Minahal kong higala, mag-ampo ako alang kanimo karon: "Oh, Dios, pinaagi sa ngalan ni Cristo Jesus, ako mingduol Kanimo alang niining tawhana nga adunay panginahanglanon. Hikapa kini siya karon pinaagi sa gahom sa Imong Espiritu, sa ngalan ni Jesus. Oh, Ginoo ayoha kini siya karon sa kumpleto gayud 100%. Ayoha siya gikan sa alimpolo sa iyang ulo ngadto sa lapalapa sa iyang mga tiil. Naga-ampo kami alang sa tanang mga problema. Bisan unsa nga problema, ihatag kaniya ang milagro. Minahal kong higala dawata ang imong kaayohan karon sa ngalan ni Jesus. Dawata ang gahom gikan sa Espiritu Santo. Dawata ang dihog. Dawata kini karon dayon, sa ngalan ni Cristo Jesus. Ug dawata ang imong kagawasan karon. Amen!"

"Apan Siya (Jesus) gisamaran alang sa atong kalapasan, Siya (Jesus) gidagmalan alang sa atong kadautan; ang silot nga nagdalag pakigdait nganhi kanato kini tungod Kaniya, ug pinaagi sa Iyang mga samad ug mga labod kita nangaayo" (Isaias 53:5). Ayaw kini kalimti: Ang Dios mas dako pa kay sa imong panginahanglanon! Ang Dios nahigugma kanimo.

ANG IMONG KINABUHI DILI NA MAGPABILIN NGA MAO RA GIHAPON.

Note: THIS COPY (CEBUANO-VISAYAN LANGUAGE from the PHILIPPINES) is the FINAL COPY and was thoroughly CHECKED, REVIEWED & EDITED by BISHOP. E.M. BALILI

MESSAGE IN ENGLISH: Your Life Will Never Be The Same
************
MORE INFORMATION? Please click on the english flag for the english section of this website.

BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET