Text Size
Curaçao: Papiamento / Papiamentu


BON BINI


Meditashon di Radio y Orashon:
Ken ta bo Konsehador?
Meditashon di Radio door di: Evangelista Sieberen Voordewind.

Keridos oyentes, den e transmishon aki mi kier trata ku boso e tema di: "Ken ta boso Konsehador?"
Habri boso kurason pa e Palabra di e Dios Bibiente mientras bo ta skucha y sea rikamente bendishona.
Pasobra Beibel ta bisa:"Es ku konstruwi su Fe riba Dje (Hesus), no lo sali ku berguensa." Kiko ku bo dificultadnan lo ta, den Beibel nos por lesa di un homber ku tambe un biaha a kai den problemanan hopi profundo. Su nomber ta Josafat. E Beibel ta bisa den 2Kronikanan 20:2 y 3a: "Nan a bin anuncia Josafat: Un multitud grandi a lanta kontra bo na e otro banda di laman, for di Aram......E ora ei Josafat a hanja temor....."
Porta bo ta meskos ku Josafat y bo a hanjabo den problemanan y bo tin temor. Temor pa futuro of pa keda den soledad atras, pa muri, pa bai falliet. Porta bo tin miedu ku bo no lo sali for di bo difikultad nan. Kiko ku bo nesesidad por ta y pa kiko bo por tin temor di dje, e pregunta ta: "KEN TA BO KONSEHADOR?" Si, na ken bo ta bai ku bo problemanan y bo angustianan. Hasi manera Josafat a hasi! E Beibel ta bisa: "E ora ei Josafat a bira angustia y a disidi di consulta ku Senjor." E la tuma e desishon di bai ku su nesesidadnan na e Dios Bibiente. E Dios ku ta skucha tur orashon y skucha sugun Su Boluntad Santo, den Su Tempo. E Beibel ta bisa den versikulo 3: " E (Josafat) a hasi un jamada pa henter Juda drenta den un ayuno, y Juda a bini huntu pa buska ayuda serka Senjor." Alabado sea Senjor!. Josafat no a buska su eskapada serka hende, sino serka Dios. Su situashon tawata den forma di hende sin speransa. Pasobra e tawata ora: " Nos si no ta fuerte sifisiente kontra di e multitud grandi aki ku a trek los kontra nos." Porta bo tampoko no ta fuerte sufisiente pa e problemanan ku a drenta bo bida. Bo situashon ta pa hende sin speransa. Bo no ta mira salida mas.
Y meskos ku Josafat bo ta bisa: "Nos no sa kiko mas nos tin ku hasi." Bo no sa kiko mas. Pero ta ken ta bo konsehador? Serka ken bo ta bai pa yudansa? Josafat a bai serka Dios y hasi orashon. "Pero riba bo nos wowo ta fiha." E no a mira riba su sirkunstanshanan. Pero e la kere den e Dios
Bibiente serka ken tur kos ta posibel. Mientras e tawata ora Beibel ta bisa: " E ora ei meimei di e yglesia Spiritu Santu di Senjor a baha riba e Leviet, Jachaziel,...y e la bisa: " Skucha, henter Juda y poblashon di Jeruzalem y Rei Josafat.! Asina aki Senjor ta bisa boso ( y tambe na abo ku ta skucha e transmishon aki) : No sea angustiosa y no spanta pa e multitud grandi aki, pasobra e no ta un lucha di bo , pero di Dios. Prepara bo, keda para, y lo bo mira, ku Senjor lo dunabo e viktoria. Juda y Jerusalem, no sea angustiosa y no wordu spanta; manjan boso lo tin ku enfrenta nan, Senjor ta ku boso."
Si, mientras e ku hopi otronan tawata den orashon, Spiritu Santo a bin ku kontesta. Hopi tremendo!
Y nos a hanja door di piedat e buki mas miho ku a wordu inspira door di E Spiritu Santu y unda tur kontesta ta den. E buki jama Beibel.!
Den e Beibel Dios ta bisabo: "Jama na MI y Ami lo kontestabo y anunsiabo kosnan grandi y inkomprendibel, di lokual boso no sa....Si, Mi lo trese un kambio den bo destino.", Jeremiah 33.
Si bo permiti e Dios Bibiente komo bo Konsehador despues E lo papia kubo durante bo orashon, atraves di e Beibel of riba un otro manera.
Y Su judansa ta e mas miho!. Su konseho nan ta e konseho nan di mas miho. Hasi meskos ku Josafat: y tuma e desishon pa bai serka e Konsehador di mas miho: E Dios Bibiente. Y meskos ku Josafat , Senjor lo skucha bo orashon sinsero. Y na Su debido tempo E lo dunabo e kontesta.
Y despues ku Senjor a kontesta Josafat nos ta lesa:
"Despues Josafat a baha su mesa abow ku bista riba mundo, y Juda kompleto y e poblashon di Jerusalem a baha nan mes pa e bista di Senjor, pa adora E Senjor."
Y prome ku e la sali di su problema nan, E la kere Dios su konseho nan y e la baha pa adora E(Jesus).
Si Dios papia ku nos durante orashon of ora di lesa Beibel, nos no tin ku mira e solushon ku nos wowo nan di mundo. Prome ta di kere den Dios su kontestanan y konsehonan y despues mira. Jesus a bisa den Marcos 11:24: " Tur lokual bo ora pe y desea ku Fe, ku bo a hanje, lo e sosode. Kere ku bo orashon a wordu skucha door di Dios prome ku mira algu of sinti algun kambio. Kuminsa dune danki pa e milager. Y meskos ku Josafat Senjor Dios lo kontesta bo orashon segun Su boluntad.
Na Dios su tempo bo tambe lo sali for di e put di problemanan, lo bo por kana meskos ku Josafat ku alegria y paz. Nos ta lesa sobre esei den e Palabra di Dios.:
"E ora ei tur e hombernan di Juda y di Jerusalem a debolbe, ku Josafat na kabes, y nan a bai Jerusalem bek ku alegria, pasobra Senjor a alegranan sobre nan enemigonan.

Nan a jega Jerusalem, na e kas di Senjor ( dus e yglesia), ku arpanan, timbal y trompetanan. E miedu di Dios a baha riba tur e reinonan di teranan, ora nan a tende, ku Senjor a pleita kontra e enemigonan di Israel, pero ku e reino di Josafat tin paz, pasobra su Dios a dune paz di tur kaminda."
Alaba e Senjor!. Y lokual e Dios Bibiente a hasi pa Josafat E lo kier hasi pa bo tambe den Nomber di SU JOE Hesus di Nazareth ku a bini riba mundo pa sasia e pekadornan. Unda ku bo ta awor aki, den sala,prison,auto,kas riba wiel of unda ku ta: laga nos bai den Fe na e trono di Dios.

"O Dios poderoso y Tata. Den E Nomber Milagroso di Hesu Christu mi ta bin dilanti Bo, ku esnan ku tin un nesesidat y ta skucha e tranmishon aki. Nos lo no kier duda, pero kere ku Bo ta mas grandi ku kualke nesesidat. Y pesei mi ta pidi Bo: Laga Bo Forsa salbador,librador y sanador sali na e momento nan aki. Sana enfermo nan. Liber di dolor. Liber di amaramento, angustianan y adikshon.
Kita kada problema finansiero. Y probe den kada nesesidat. O, Senjor, bin ku Bo Forsa Dibino y unshon riba tur e ojentenan, pa nan bida despues di e transmishon aki no lo ta meskos. Mi ta gradisi Bo, ku door di piedat Bo ta skucha e orashon aki y lo kontesta na Bo tempo. Mi ta alaba y adora Bo Santo Nomber."

Y mi miho amigo y amiga: risibi sanashon, liberashon, kontesta y risibi e Unshon Poderoso di Spirito di Dios den Nomber di Hesus.! Kere y gradisi E pe.! Y no lubida nunka; KEN TA BO KONSEHADOR? Mi ta desea boso e riku y poderoso bendishon di Dios den e Nomber Milagroso di Hesu Christu, E Nomber riba tur Nomber. Amen!.

(Vertaling van de radioboodschap: Wie is uw raadgever? Vertaald door: Lisa Adalgisa)
Kon por handa ku crisis financiero,
message na Radio i orashon
Meditashon di Radio door di: Evangelista Sieberen Voordewind

Estimada ojente, e mensahe aki ta special pa e hendenan ku ta den un crisis financiero. Si, diariamente tin hopi hende ta sufri bou di e problemanan financiero. I kisas bo tambe ta un di e personanan ku tin di haber ku e situashon aki i ku bo no sa kon pa trata ku bo financia. Kisas bo tin un salario hopi abouw kaminda bo ta tra hopi duru, of bo tabatin un bon trabouw i awor bo ta kobra
uitkering. No solamente bo kurason ta jora di verdriet bo potmonie tambe ta sintie. Bo ta sinti bu kisas desespera paso bo debenan ta subi, pero tende bon no ta importa kon malu bo situashon financiero ta mi ta jama Dios danki ku bo por skucha e mensahe aki. Pasombra e Dios bibu a duna mi un mensahe pa e hendenan ku ta den un crisis financiero. Si mi tin un mensahe di speransa pasombra serka e
Dios bibu tin speransa pa esnan desespera. Bijbel ta bisa den: 2 krónikanan 20:20 konfia den Señor boso Dios: lo boso ta feurte. Konfia su profetanan i boso lo logra. Bo kier prospera den bo bida? Kere den e profetanan di e Dios bibu! E profecianan konfiabel ta para den bijbel. Bijbel ta bisa den Yeremias 30:1-2 Yeremías a haña un palabra di SEÑOR.
SEÑOR, Dios di Israel, a dun'é e siguiente enkargo: 'Skibi delaster un kos ku Mi a bisa bo den un buki. No solamente e palabranan di Yeremias a wordu pone den e boeki pero tambe di hopi otro sirbidonan di Dios. I e boeki ei ta e bijbel. Resa e palabranan di e profetanan ku tin para den e bijbel i lo bo prospera! E profeta mas grandi ta kristu Hesus e ju di Dios bibu. Hesus a bisa: Matt.6.25-33 Mi ta bisa
boso: No preokupá pa boso bida, esta si boso tin di kome òf di bebe. Ni tampoko si boso tin paña pa boso bisti. Akaso bo bida no ta bal mas tantu ku kuminda i bo kurpa mas tantu ku paña? Wak e paranan den laria; nan no ta sembra ni kosechá, ni nan no ta warda nada den mangasina. Ta boso Tata den shelu ta duna nan di kome! Boso no ta bal mas tantu ku para? Ni maske
kuantu boso preokupá, ta kua di boso lo por rèk su bida niun krenchi? I pakiko boso ta preokupá ku bistimentu? Paga tinu kon e flornan di mondi ta krese. Nan no ta hasi trabou ni traha tela. P'esei no preokupá i puntra: "Kiko nos ta kome? Kiko nos ta bebe? Kiko nos ta bisti?" Pasobra ta e paganonan ta kore tras di tur e kosnan akí. Boso Tata den shelu sa ku boso tin mester di tur e kosnan
akí. Buska reino di Dios i buska pa hasi su boluntat promé i boso ta haña tur e sobrá kosnan akí aserka. Kere loke Hesus a bisa i hasi esei tambe. No sea prekupa pa bo bida. Si bo ta un sigido di Hesus señor Dios ta bo tata i komo bo tata selestial e ta soru pa bo tin di kome bebe i bisti. Toer lokual abo tin ku hasi ta di buska su reino i su husticia. Ku otro palabra buska e kosnan ku ta
di Dios i biba nan. Construie un relashon intensivo ku Dios nos tata. Resa bo bijbel i kere e bijbel i hasi loke eta bisa. Tuma tempu den orashon i skucha lokual Dios tata tin di bisa bo. I sabi ku bo tata stima selestial ta soru pa bo. Señor Dios a bisa:
Jer.33.3. 'Yama Mi i Mi ta rospondé! Lo Mi konta bo di kosnan grandi, insondabel, kosnan ku bo no sa ni por sa di dje tampoko. Trese bo
problema financiero serka Dios i lo e kontesta bo na e tempu stipula. Laga nos ban resa ku fé

Oh Dios todopoderoso tata selestial den e nomber di bo ju Kristu Hesus mi ta presenta mi rumanan den den Kristu ku nan problema financiero, mi ta jama bo danki ku nos no tin mester di duda pero tin e confiansa ku pa abo toer kos ta posibel. Si! lokual ku ta imposibel pa
hende ta posibel pa Dios. I mi ta jama bo danki ku bo ta mas grandi ku toer problema financiero. Pesei mi ta pidi bo un doorbraak financiero pa kada un di bo junan ku ta skuchando. Danki di a skucha i kontesta e orashon di fé aki. Bo nomber santu sea halsa pa toer eternidad. Amen.

(Vertaald door: Victor Mongen, Oorspronkelijke tekst: Omgaan met een financiële crisis)
BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET