Text Size
Slovakia

vitajte
flag of slovakiaKto je váš poradca?
rozhlasu meditácie a modlitby: Evanjelista Sieberen Voordewind

Vážení poslucháči, počas tejto relácie by som chcel hovoriť na tému
"Kto je Tvojím Radcom?" Prosím, otvorte svoje srdcia slovám živého Boha, pokým budete počúvať a prijímať hojné požehnanie.
Biblia hovorí: ".. A ten, kto verí v Neho (Ježiša), nikdy nebude zahanbený." (Rimanom 9:33.) Vaše problémy môžu byť akékoľvek. V Biblii čítame o mužovi, ktorý sa kedysi dostal do veľkých problémov. Jeho meno je Jóšáfát. V 2.knihe kronickej, kapitole 20:2 a 3a sa píše: "Jóšáfátovi prišli oznámiť: veľký dav spoza mora, z Edómska, tiahne proti tebe... Jóšáfát sa preľakol ..."(holandský preklad Biblie, NBG 1951).

Možno podobne ako Jóšáfát, aj vy ste čelili ťažkostiam alebo žili ste v strachu. Bol to strach z budúcnosti, obava, že zostanete sami, zomriete, alebo zbankrotujete. Možno sa obávate, že sa nedostanete z ťažkostí. Nech je vaša potreba alebo strach akýkoľvek, otázkou je: "Kto je vaším Radcom?" Áno, na koho sa obrátite so svojimi problémami a strachom? Urobme to, čo urobil Jóšáfát! V Božom Slove je napísané: "Jóšáfát sa preľakol, hľadal Hospodina." (holandský preklad Biblie, NBG 1951). Jóšáfát sa rozhodol hľadať živého Boha so svojou potrebou. Boha, ktorý počuje každú modlitbu a vypočuje všetky modlitby, ktoré sú v súlade s Jeho svätou vôľou, v Jeho čase. V 3.a 4.verši čítame: "On (Jóšáfát) v celom Judsku vyhlásil pôst. Vtedy sa zhromaždili Júdejci žiadať pomoc od Hospodina." Sláva Pánovi! Jóšáfát nehľadal svoje útočište v človeku, ale v Bohu. Jeho situácia bola z ľudského hľadiska beznádejná. Vieme to, pretože sa modlil: "Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám" (verš 12). A možno aj vy takisto sa cítite neschopní zvládnuť situáciu, v ktorej sa nachádzate. Vaša situácia je z ľudského hľadiska beznádejná. Nedokážete ju vyriešiť. A ako Jóšáfát povedal: "Nevieme, čo máme robiť," neviete, čo máte urobiť. Ale kto je vaším Radcom? Koho prosíte o pomoc? Jóšáfát išiel k Bohu a modlil sa: "Len na Teba hľadia naše oči." Už nevidel viac vzburu, ale hľadel vo viere na živého Boha, ktorému je všetko možné. Pokým sa modlil, Biblia hovorí (verš 14): "Vtedy spočinul v zhromaždení Duch Hospodinov na Jachazíélovi...Povedal: Dávajte pozor, všetci Júdejci a obyvatelia Jeruzalema i kráľ Jóšáfát: Tak vám vraví Hospodin ( atakisto aj vám, ktorí počúvate túto reláciu): Nebojte sa a nestrachujte sa pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj...Zaujmite postavenie, zostaňte stáť a uvidíte spásu Hospodina, ktorý bude s vami, Júda a Jeruzalem. Nebojte sa a nestrachujte! Zajtra vyjdite proti nim a Hospodin bude s vami.""

Áno, pokým sa on a ostatní modlili, Duch Svätý prišiel s odpoveďou. Aké úžasné! A my z Božej milosti máme tú najlepšiu knihu obsahujúcu všetky odpovede, ktorá bola inšpirovaná Duchom Svätým. Táto kniha sa volá Biblia!

V Biblii nám Boh hovorí: "Vzývaj ma a vypočujem ťa a oznámim ti veľké a nedosiahnuteľné veci, o ktorých nevieš... Ajhľa, spôsobím im zahojenie auzdravenie"."(Jeremiáš 33:3-6). Ak dovolíme živému Bohu, aby bol naším Radcom, bude hovoriť ku nám prostredníctvom modlitby, Biblie alebo iným spôsobom.

Jeho pomoc je najlepšou pomocou! Jeho rada je tou najlepšou radou. Urobme to, čo urobil Jóšáfát a rozhodnime sa hľadať pomoc u toho najlepšieho Radcu, u živého Boha. A tak, ako Hospodin vypočul Jóšáfátovu úprimnú modlitbu, vypočuje aj našu. A v Jeho čase nám odpovie.

Po tom, ako Pán vypočul Jóšáfátovu modlitbu, čítame: "Vtedy sa Jóšáfát sklonil tvárou k zemi a všetci Júdejci i obyvatelia Jeruzalema padli pred Hospodinom, aby sa Mu poklonili." (2. kniha kronická 20: 18).

Ešte predtým, než problémy boli vyriešené, veril, že Boh mu poradí a bude ho viesť, a sklonil sa, aby Hospodina uctieval.

Keď Boh hovorí k nám prostredníctvom modlitby a čítania Jeho Slova, nemusíme najprv vidieť riešenie svojich problémov ľudskými očami. Prv, než uvidíme riešenie, musíme uveriť, že Boh nás vypočuje a poradí nám. Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Marka 11:24: "Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.." Verme, že Boh vypočul naše modlitby prv, než uvidíme alebo pocítime zmeny. Začnime Mu ďakovať za zázrak. A takisto, ako náš Boh vypočul Jóšáfátove modlitby podľa Božej vôle, vypočuje aj naše. V Božom čase aj my vyjdeme z najhlbšieho dna našich ťažkostí a podobne ako Jóšáfát, budeme môcť kráčať v šťastí a pokoji. O tomto čítame v Božom Slove:

"Potom sa s radosťou vrátili všetci judskí a jeruzalemskí mužovia na čele s Jóšáfátom späť do Jeruzalema, lebo Hospodin im dal radovať sa nad nepriateľmi.Prišli do Jeruzalema s harfami, citarami a trúbami k domu Hospodinovmu. Strach pred Bohom doľahol na všetky kráľovstvá krajín, keď počuli, že Hospodin bojoval proti nepriateľom Izraela.Jóšáfátovo kráľovstvo malo pokoj a jeho Boh mu doprial odpočinutie od okolia."(2.kniha kronická 20:27-30).

Sláva Pánovi! Všetko, čo živý Boh urobil pre Jóšáfáta, chce urobiť pre nás v mene Jeho Syna, Ježiša Nazaretského, ktorý prišiel na túto Zem, aby zachránil a posvätil hriešnikov.

Kdekoľvek sa nachádzate v tomto momente, či vo svojej obývačke, či vo väzení, aute, prívese, kdekoľvek: Pristupujme vo viere k Božiemu trónu.

"Všemohúci Bože a Otče, prichádzam k Tebe v nádhernom mene Ježiša Krista spolu s tými, ktorí majú nejakú potrebu a počúvajú túto reláciu. Nebudeme pochybovať, ale veríme, že Ty si väčší než akákoľvek ťažkosť, potreba či tieseň. A preto Ťa prosím, aby si teraz uvoľnil svoju zachraňujúcu, vyslobodzujúcu a uzdravujúcu moc. Uzdrav chorých, vezmi bolesť, vysloboď z poviazaní, strachu a závislostí. Odním a vyrieš každý finančný problém. Naplň každú potrebu, zabezpeč. Pane, prosím, zostúp so svojou Božou mocou a pomazaním na poslucháčov, aby ich životy po tomto vysielaní už nikdy neboli také isté, ako predtým. Ďakujem Ti, že zo svojho milosrdenstva počuješ túto modlitbu a vypočuješ ju vo svojom čase. Chválim a ctím Tvoje sväté meno. "

Môj vzácny priateľu: príjmi uzdravenie, vyslobodenie, riešenie a príjmi mocné pomazanie Ducha Božieho v Ježišovom mene! Ver tomu a ďakuj Mu za to! A nikdy nezabudni: Kto je tvojím Radcom?

Vyprosujem vám bohaté a mocné Božie požehnanie v slávnom mene Ježiša Krista, mene nad všetky mená. Amen!

(Translated by: Cristian Bertok, Bratislava - translation of: Who is your advisor? corrections: Jan Lacho)Slovakia, language: Slovak

BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET