Text Size

ie bint welkom

flag drenthe

Wel is joen raodgever?
Radiomeditaotsie en gebed deur: Evangelist Sieberen Voordewind.

Beste luusteraor, in dizze oetzending wi'k het geern met joe hebben over het onderwaarp: "Wel is joen raodgever?" Open joen haart veur het Woord van de Levende God intied daj luustern en zegend worden. Want de Biebel zeg: "Aj op Hum (Jezus) joen geleuf bouwen, zuj niet beschaamd oetkommen."

Wat joen zwaorigheden ok binnen, in de Biebel lees wij van een man die ok ies deeip in de problemen kommen was. Zien naom is Josafat. De Biebel zeg in 2 Kronieken 20:2 en 3a: " Ze zeden tegen Josafat: Een koppel volk oet Aram, van de aander kaant van de zee wil joe terechtzetten, ...Doe wör Josafat benauwd..." Misschie bi'j net as Josafat in de problemen kommen en bi'j ok benauwd. Bang veur de tooukomst of om allennig achter te blieven, om dood te gaon, om failliet te gaon. Misschie bi'j benauwd daj niet weer oet de problemen kommen zullen. Wat joen nood ok is en waor oj ok benauwd veur binnen, de vraog is: "Wel is joen raodgever?" Ja, naor wel gaoj toou met joen problemen en angsten? Doou wat Josafat ok daon hef! De Biebel zeg: "Doe wör Josafat benauwd en hij nam 't besluut de Heer om raod te vraogen. De God die elk gebed heurt en verheurt dat naor Zien Heilige wil is, op Zien tied. De Biebel zeg in vers 3: "Hij (Josafat!) stelde 'n vastendag in veur heul Juda, en oet heul Juda kwam 't volk van Juda bij mekaor om hulp te zeuiken bij de Heer." Pries de Heer! Josafat gung niet naor een aander mèens toou, mor naor God. Zien tooustand was veur mèenselijke begrippen hopeloos. Want hij bad:"Wij kunnen ja lang niet op tegen zu'n groot leger."

En misschie kuj zölf ok niet op tegen de moeilijkheden diej in joen leven tegenkommen. Joen tooustand is veur mèenselijke begrippen ok hopeloos. Je zeein ok gien oetweg meer. En net as Josafat zeg jij:"Wij weeiten niet, wat of wij dooun moeten." Je weeiten het niet meer. Mor wel is joen raodgever? Naor wel gaoj toou om hulp? Josafat gung naor God en bad: "Maar oous ogen heb wij op joe richt." Hij zag niet langer op tegen de omstandigheden. Mor in geleuf op de Levende God bij wel alles meugelijk is. Intied dat hij an 't bidden was, zeg de Biebel: "Doe kwam in de vergaodering de geest van de Heer over, Jachaziël,... en hij zee: Luuster, heul Juda en inwoners van Jeruzalem en keuning Josafat! Dit zeg de heer tegen joe almaol: (en ok tegen joe die luustern naor dizze oetzending): wees niet benauwd veur die legermacht, 't is ja niet joen oorlog, mor de oorlog van God. Jullie moeten je opstellen en staon blieven. Jullie zullen zeein dat de Here joe de overwinning gef. Juda en Jeruzalem, wees niet benauwd; mörgen moej op heur ofgaon, de Here is met joe." Ja, intied dat hij en een koppel aandern an 't bidden waren, kwam de Heilige Geest met het antwoord. Wat geweldig! En wij hebben oet genaode het beste Boouk dat deur de Heilige Geest inspireerd is en waor of alle antwoorden in staon.

Dat Boouk heeit de Biebel! In de Biebel zeg God tegen joe: "Rooup Mij an en Ik zal joe antwoord geven en joe grote, dingen vertellen, die oj niet begriepen kunnen, waor oj gien weeit van hebben...Ja, Ik zal de ommekeer brengen in het löt", Jeremia 33. Aj de Levende God as joen Raodgever tooulaoten in joen leven dan zal E tegen joe praoten bij 't bidden, deur de Biebel of op een aander maneer. En Zien hulp is de beste hulp! Zien adviezen binnen de beste adviezen. Doou net as Josafat: en neem het besluut om naor de beste Raodgever te gaon: de Levende God. En net as bij Josafat, zal de Here ok joen oprechte gebed heuren. En op Zien tied zal Hij joe ok antwoord geven. Naodat de Here een antwoord geven hef an Josafat, lees wij: "Toen boog Josafat 't heufd naor de grond, en heul Juda en de inwoners van Jeruzalem gungen op de grond liggen veur angezicht des Heren, om de Here te anbidden." Nog veur e oet de moeilijkheden was, geleufde hij God zien Adviezen en gung op de kneeien zitten om Hum te anbidden. As God tegen oous prat tiedens het bidden of Biebellezen heuif wij niet drekt de oplössing te zeein met oous eigen ogen. Het is eerst geleuven in God zien antwoorden en adviezen en dán pas zeein. Jezus hef in Marcus 11:24 zegd: "Alles waor oj ok mor om bidden en vraogen, geleuf, daj het al kregen hebben en het zal dr veur joe wezen."

Geleuf dat joen gebed deur God heurd is veurdaj wat zeein of veuilen dat der wat veraandert. Begun Hum te bedanken veur het wonder. En net as bij Josafat zal de Here God ok joen gebed, as dat naor Zien wil is beantwoorden. Op God zien tied zuj ok oet het dal van moeilijkheden kommen, en kuj ok net as Josafat rondlopen met bliedschap en rust. Wij lezen daorover in Gods Woord: "Toen gung 't volk van Juda en van Jeruzalem weerom, met Josafat veuran, en ze gingen naor Jeruzalem toou met bliedschup, want de Here had heur bliede maokt over heur vijanden. Zij kwamen in Jeruzalem en gungen naor het hoes van de Here (de kerk), met harpen, citers en trompetten. aal keuninkrieken schrokken, doe zij heurden, dat de Here tegen Israël zien vijanden vochten had, mor het keuninkriek van Josafat had rust, want heur God gaf vrede an aal kaanten." Pries de Heer! En wat de Levende God veur Josafat daon hef, wil E ok veur joe dooun in de Naom van Zien Zeun Jezus van Nazareth. Die in de wereld kommen is om zundaors zaolig te maoken.

Waor oj noe ok binnen, in de hoeskaomer, gevangenis, auto, woonwaogen of aargens aans: laow noe in geleuf naor de troon van God gaon. "O, machtige God en Vaoder. In de wonderbaore Naom van Jezus Christus kom ik bij Joe, met degene die wat neudig hef en luustert naor dizze oetzending. Wij willen niet twiefeln, maar geleuven daJ groter binnen as elke nood. En daarom vraog ik Joe: Laot Joen reddende, verlössende, bevrijdende en genezende kracht oetgaan op dit moment. Maok de zeeike weer klaor. Verlös van pien. Bevrijdt van gebondenheid, angsten en verslaoving. Neem financiële problemen vort. En geef as eein tekörtkomp. O, Here, kom met Joen Goddelijke kracht en zalving op de luusteraors, dat heur leven nao dizze oetzending niet meer hetzölfde weden zal. Bedankt, daJ oet genaode dit gebed heuren en der op Joen eigen tied wat met dooun. Ik loof en pries Joen Heilige Naom."

En mien beste vriend of vriendin: ontvang genezing, bevrijding, oetkomst en ontvang de machtige Zalving van God zien Geest in Jezus zien Naom! Geleuf het en dank Hum derveur! De Levende God heurt en luustert naor elk gebed dat naor Zien heilige wil is op Zien tied en op Zien maneer. En vergeet het nooit; wel is joen raodgever? En ik wèens joe God zien rieke en machtige zegen tou in de Wonderbaore Naom van Jezus Christus, de Naom boven alle naomen. Aomen!
Het stuk is vertaold in Noord-Drents. Het Drents van Norg (Abel Darwinkel, Huus van de Toal).

GEBED:

"O, machtige God en Vaoder. In de wonderbaore Naom van Jezus Christus kom ik bij Joe, met degene die wat neudig hef. Wij willen niet twiefeln, maar geleuven daJ groter binnen as elke nood. En daarom vraog ik Joe: Laot Joen reddende, verlössende, bevrijdende en genezende kracht oetgaan op dit moment. Maok de zeeike weer klaor. Verlös van pien. Bevrijdt van gebondenheid, angsten en verslaoving. Neem financiële problemen vort. En geef as eein tekörtkomp. O, Here, kom met Joen Goddelijke kracht en zalving op degene , dat hdie wat neudig hef. Bedankt, daJ oet genaode dit gebed heuren en der op Joen eigen tied wat met dooun. Ik loof en pries Joen Heilige Naom."
Evangelist Sieberen Voordewind*****************

Financiële crisis

Radiomeditaotsie en gebed deur: Evangelist Sieberen Voordewind

Beste luusteraor. Dizze bosschup is speciaol veur elkeneein die gien centen genog hef. Ja, der binnen veul mèensen die aal daogen zörgen hebben over geld. En misschien bin jij ook eein die niet wet hoou of e rondkommen moet.
Misschie is joen loon niet zo hoog een laag inkomen en je waarken wel haard. Of haj eerder een beste baon, mor leef ij noe van een oetkering. Joen haart reert van verdreeit mor joen portmenee ok.

Je veuilen joe misschie niet zo best, omdaj aal wieder in de financiële problemen kommen. Mor luuster gooud. Hoou slecht joen financiële situaotsie ok is, ik bin God dankbaor daj dizze bosschup heuren. Want de Levende God hef mij een bosschup geven veur de mèensen die geldzörgen hebben. Ja, ik heb een bosschup van hoop, omdat er bij de Levende God hoop is veur de hopelozen. De Biebel zeg in 2 Kronieken 20:20: "Vertrouw op de Heer, joen God, dan zuj standholden, vertrouw op de profeten en dan zal 't joe veur de wind gaon." Wi'j de wind met hebben in joen leven? Geleuf in de profeten van de Levende God! De betrouwbaarste profetische woorden staon in de Biebel. De Biebel zeg in Jeremia 30:1: "Het Woord, dat van de Here tot Jeremia kommen is : Zo zeg de Here, de God van Israël : Schrief de woorden die ik tot joe sproken heb, in een boouk."

De profeet Jeremia hef van God de opdracht kregen om aal woorden van God in een boouk te schrieven. NIET allén de teksten van Jeremia binnen in een boouk terechtkommen mor ok de teksten van een koppel aandern die God deeind hebben. Dat Boouk is De Biebel. Lees de woorden van de profeten die in de Biebel staon. Geleuf in de woorden van de profeten die in de Biebel staon. En dan zuj voorspoed hebben! De grotste profeet die wij in de Biebel tegenkommen is Jezus Christus, de Zeun van de Levende God. En Jezus Christus hef ies zegd: "Daorom zeg ik joe: Wees niet bezörgd over joen leven, wat oj eten ( of drinken), of over joen lichaom watveur kleren oj antrekken zullen. Is het leven niet meer as kleraozie? Kiek mor ies naor de vogelies in de lucht: die zaaien neeit en maaien neeit en oogsten ook neeit, en toch voort joen Vaoder in de hemel heur wel: jullie binnen toch meer weerd as heur? Wel van joe kan met prakkezeren een el langer worden? En wat hej deran bezörgd te weden over joen kleraozie?" En de Here Jezus zee ook: "Maok joe toch niet zo drok : Wat zuw eten, of wat zuw drinken, of wat zuw antrekken? Dat binnen zaoken waor of mèensken heur drok om maoken! Joen Vaoder in de hemel wet toch allaang dat jullie daor almaol verlet om hebben. Nee, je kunnen je beter drok maoken om zien riek en gerechtigheid. Dan kriegen jullie alles wel. Maok joe mor neeit drok over mörgen." Je kunnen dit lezen in Mattheüs hoofdstuk 6.

Geleuf wat of de Here Jezus sproken hef en doou wat of E zegd hef. maok joe niet drok over joen leven. Aj Jezus Christus volgen, dan is de Here God joen Vaoder in de hemel. En as Vaoder in de hemel zörgt E derveur daj eten, drinken en kleren hebben. Je heuiven mor eein ding dooun : Zeuik Zien keuninkriek en Zien gerechtigheid. Met aander woorden: zeuik de dingen die van God binnen en leef daor naor. Bouw aan een hechte relaotsie met God de Vader. Lees de Biebel, geleuf de Biebel en doou wat of de Biebel zeg. Breng tied deur in gebed en luuster naor wat of de Vaoder in de hemel joe te zeggen hef. En weeit dat de hemelse Vaoder met veul leeifde veur joe zörgt. De Here God hef een maol zegd:

"Rooup Mij en Ik zal joe antwoord geven. Grote dingen maok ik joe bekend, waor oj gien verstaand van hebben." Jeremia 33:3.
Ok met joen geldzörgen of financiële crisis muj in gebed gaon tot de Levende God en Hij zal joe oetkomst geven op Zien tied.

Laow in geleuf bidden:
"O Machtige God en hemelse Vaoder. In de Naom van de Here Jezus Joen Zeun, kom ik tot Joe met mien breur of zuster in Christus, die grote geldzörgen hef. Ik dank Joe daw oous niet drok maoken heuiven omdaJ veur oous zörgen. Ik dank Joe daw niet twiefeln heuiven, mor geleuven muggen dat bij Joe alles meugelk is. Jao, wat bij mensen onmeugelk is, is wel meugelk bij Joe. En ik dank Joe daJ groter binnen dan een financiële crisis. Daorom vraog ik Joe: Geef in de Naom van Jezus een financiële deurbraok van elk kind van Joe dat noe luustert nor dizze oetzending. Ik dank Joe daJ dit geleuvig gebed heuren en verheuren op Joen tied.
Prezen is Joen heilige nooit genog volprezen Naom Aomen."
Het stuk is vertaold in Noord-Drents. Het Drents van Norg (Abel Darwinkel, Huus van de Toal).* * * * * * * * * * *

HÉT LOCHT IN DE DUUSTERNIS

Kerstcolumn deur: evangelist Sieberen Voordewind
Vertoaold in het zuudwest-Dreints door: Abel Darwinkel (Huus van de Taol)

Van 1992 of heb ik op een stuk of wat radiostations kerstdagencolumns heuren laoten. Al een hiele tied gedèenkt een koppel christenmeinsen, an het ende van 't jaor de komst van Jezus Christus op eerde deur een natuurlijke geboorte. Het woord "kerstfeest" wordt enuumd. Der bint ook een koppel meinsen die bij het woord kerstfeest niet deinkt an de Heiland van dizze wereld mar an lekker eten en drinken, een versierde boom, braandende keersies en nog veul meer. Maar wat of ie ook geleuft, feit blif: hoe lekker of 't eten ook is, hoeveule keersies der ok braandt, hoe mooi een boom ook versierd wezen mag, hoe prachtig de kerkdiensten en alle muziek ook weden mugt; der komp een ende an. Der komp een moment dat de mage vol hebt mit eten en drinken. De keersies bint opebraand. De gezellige verlochting zal aalgedurig weer verdwienen. Maar der is ook goed neis! Er is ien locht dat niet uutgiet. Der is ien locht dat niet tiedelijk is. Het echte locht is blievend. Het echte locht is gien meinse. Het ware locht is niet natuurlijk maar bovennatuurlijk. Het ware licht is Jezus Christus, de zeun van de levende God. Hij hef ies ezegd: "Ik binne het Locht van de wereld; wie Mij volgt, zal nooit in duustern lopen, maar hij zal het Locht des levens hebben." (Johannes 8:12). O, der koomt misschien wel donkere wolken van problemen in oen leven. Een volgeling van Jezus Christus mak ook problemen mit, net as de volgelingen van Jezus in de Biebelse tieden. Maar... wie een volgeling van Jezus Christus is, löp niet in de duusternis van zunde.

En wie het Locht van de wereld in hum hef, hef ook de echte vrede in hum. Mit de kerstdagen deinkt de mieste meinsen ook an de woorden van engelen, die zeden: "Vrede op aarde bij de meinsen." Lucas 2:14. Jezus Christus hef ies gzegd: "Vrede laot Ik oe, Mien vrede geef Ik oe; niet geliek de wereld die gef, geef Ik 't an oe." (Johannes 14:27). De vrede van Jezus hef niks te maken mit de vrede van de meinsen op dizze eerde, die deur een koppel meinsen ezöcht wordt deur gesprekken, discussies, geweld, demonstraties en nog meer. De echte vrede is niet natuurlijk maar bovennatuurlijk! De echte vrede komt niet van een meinse maar van Christus. Hij gef die heerlijke innerlijke rust en vrede in het onrustige hart. En wie een echte volgeling is van Jezus Christus, die komt met Gods liefde en is een vredestichter. O, Ie zegt misschien: "Is dit de waorheid?" Jezus hef ies ezegd: "Ik bin de Weg, de Waorheid en het Leven." Johannes 14:6. het locht in zuch hebben en vrede op eerde begunt bij meinsen die Jezus Christus volgt en zien liefde en vrede in heur hart toelaot. Veur paartie misschien slim zweverig maar de realiteit veur heur die Hum volgt. Ja, der is toch Locht in de duusternis. Twei woorden om bij stille te staon: Locht en Vrede...


 Evangelist Sieberen Voordewind in Assen

* * * * * * * * * * * 
 
DE BIEBEL ZEG:
Jezus Christus hef ies ezegd:
"Daorom zeg ik joe: Wees niet bezörgd over joen leven, wat oj eten ( of drinken), of over joen lichaom watveur kleren oj antrekken zullen. Is het leven niet meer as kleraozie? Kiek mor ies naor de vogelies in de lucht: die zaaien neeit en maaien neeit en oogsten ook neeit, en toch voort joen Vaoder in de hemel heur wel: jullie binnen toch meer weerd as heur? Wel van joe kan met prakkezeren een el langer worden? En wat hej deran bezörgd te weden over joen kleraozie?" En de Here Jezus zee ook: "Maok joe toch niet zo drok : Wat zuw eten, of wat zuw drinken, of wat zuw antrekken? Dat binnen zaoken waor of mèensken heur drok om maoken! Joen Vaoder in de hemel wet toch allaang dat jullie daor almaol verlet om hebben. Nee, je kunnen je beter drok maoken om zien riek en gerechtigheid. Dan kriegen jullie alles wel. Maok joe mor neeit drok over mörgen."
Je kunnen dit lezen in Mattheüs hoofdstuk 6.

Jezus hef ies ezegd: "Ik bin de Weg, de Waorheid en het Leven." Johannes 14:6.

* * * * * * * * * * * * * *

De promotie die God gef
Radiomeditatie en gebed deur: Evangelist Sieberen Voordewind
Radio Hoogeveen/ Perspectief

Beste luusteraor. Ik bin bliede daj luustert naor dizze uutzending want ik hebbe goed neis veur oe. De Levende God wil oe promotie geven! Ja, ie bint deur Hum eschaopen mit een doel. Ie bint niet veur niks op eerde. Ie bint hier niet om oen leven te vergooien. Ie bint hier ook niet om jaorenlang in 'tzelfde kringgie rond te dreien as een slaof.
God hef oe eschaopen mit ien of meer talenten. Ie kunt dit lezen in de Biebel, in Mattheüs hoofdstuk 25. Het is niet de bedoeling om oen talenten te begraven. Ie magt oen talenten gebroeken tot eer van God zien Name. En God wil oe daor veur zegen. Ja, Hij wil oe zelfs verhogen.
De Biebel zeg in Psalm 75: "Want het verhogen komp niet van oost of van west, en ook niet uut de woestijn- mar God is Rechter, Hij vernedert de iene en Hij verhoogt gienend." God is het die oe verhogen kan. Verwacht oen promotie, oen veurspoed, oen zegeningen, niet van een meinse mar van de Levende God bij wie alles meugelijk is.
Een prachtig veurbeeld leze wij in de Biebel over het leven van Jozef. Genesis hoofdstuk 37 zeg oes dat Jozef dreumen had. Promotie begunt vake mit een dreum. God wol Jozef promotie geven. O, as hij in huus ebleven was, dan wordde hij misschien wel stamheufd. Hij zul misschien de grote baos van zien familie, kudde vie en personiel worden. Mar God had wat beters veur hum. Veur zien promotie mus hij eerst deur een dal gaon.
Op een dag wordde hij, Jozef, deur zijn breurs in een putte egooid. Zien toestaand was hopeloos. Het was of alle hoop op promotie verleuren egaone was. De slechtste stee veur zien promotie was die diepe putte. Mar God had Jozef eschaopen mit een doel. God wol Jozef promotie geven. Daorum brak het moment an dat hij uut de putte ehaald wordde. God leut toe dat hij verkocht wordde en miteneumen naor een aander laand. Jozef mus veur zien promotie verhuzen. En daor in een vrumd laand kreeg hij promotie in het huus van Potifar. Hij wordde manager, chef. Was dat alles? Nee. God had meer veur hum. Mar eerst mus hij weer deur een dal. Hij wordde onschuldig gevangen ezet. Mar in de gevangenis kreeg hij promotie. Hij wordde manager en raodgever in de gevangenis. Het leek erop dat dit alles was. Mar God had meer veur hum. Toen meinsen hum vergeten hadden, dacht God an hum. God heul Jozef uut de gevangenis en hij wordde: onderkeuning!
God zien plan veur het leven van Jozef was niet om stamhoofd te weden mar onderkeuning! De weg die hij daorveur gaon mus, gung over bargen en deur daolen. Mar God was mit hum.
Wat zeg dit over oen leven? De Levende God hef een plan mit oen leven! Hij wil mit oe weden en oe promotie geven. O, ie hebt misschien ies een dreum in oen leven ehad mar nou liekt alles verleuren. Ie wolden graag een doel bereiken mar deur tegenslagen hej het opegeven. Misschien bin ie op dit moment van binnen kapot van verdriet umdat al oen dreumen of die ene grote dreum an barrels is. Ie bint misschien net as Jozef deur meinsen an de kaante ezet, in een putte van ellende egooid, vals beschuldigd. O, vergeet niet dat God der is! Oen promotie komp niet van een meinse mar van de Levende God bij wie alles meugelijk is! Hoe diepe ie misschien nou in de ellende zit, hoe groot oen probleem ook is, hoe hopeloos oen toestand ook liekt: de Here God kan en wil oe promotie geven. God hef een bestemmingsplan veur oen leven. En al hebt meinsen oe vergeten: God zöt oe. Hij kent oe en is oe niet vergeten. Wanhope niet, want God is oe niet vergeten. Heb geduld want de tied komp dat God oe zegent.
Der zal een dag kommen dat God oe meer gef as dat ie verwacht hadden. Alles wat ie te doen hebt, is wat de Biebel zeg in Jacobus 4:10: "Vernedert oe veur de Here, en Hij zal oe verhogen." Ja, vernedert oe veur de Here. Dat wil zeggen: doe wat as Hij zeg. Leze de Biebel, geleuve de Biebel en doe wat as de Biebel zeg. Verwacht oen promotie niet van meinsen mar van de Levende God. Al giet oen weg ook deur een diep dal: blieve een volgeling van Jezus Christus, de Zeune van de Levende God en Hij zal oe verhogen. Hij kan oen situatie op ién moment veraandern.
En daorum bidde ik veur oe:
"O Machtige God en Vader. In de Name van Jezus kom ik bij Oe mit iedere luusteraor die geern deur Oe ezegend en verhoogd worden wil. Wij wilt niet twiefeln mar geleuven dat bij Oe alle dingen meugelijk bint. En daorum bid ik Oe: Laot op dit moment Oen reddende, verlössende, bevrijdende en genezende kracht uutgaon naor elkien die luustert naor Oen dienstknecht. En geef veurspoed, verhoging, promotie aan elkien die een volgeling van Jezus Christus is. Wij dankt Oe veur de geweldige dingen die aJ doen gaot. Amen."

(Vertaling in het Drents door: Abel Darwinkel, 31 mei 2016)

BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET