Text Size
Filippijnen

Tagalog:

flag of the philippinesMaligayang pagdating

IYONG BUHAY AY HINDI NA KAGAYA NOON

sa pamamagitan ng: ebanghelista Sieberen Voordewind

Aking mahal; ANO ANG IYONG KAILANGAN? , Kabigatan, takot, sakit, kalungkutan, problema, depression, parang guilty, hindi pagkapakali, ano pa? IKAW may sakit? ako ay may napakagandang balita PARA SA IYO. MAYROON akong Isang Biblia SA aking kamay. AY isang MAYROONG kapangyarihan. Isang mas higit sa LAHAT NG kapangyarihan NG mundo. Ito ang salita ng Diyos: Ang magandang balita sa Biblia.
Ang Biblia ay nagsabi: "Tumawag ka sa Akin sa araw ng problema: Ako ay magpapadala sa iyo tulong ..." (Awit 50:15). Ito ay hindi isang Baptist na doktrina, ito ay hindi isang Katoliko na doktrina, ito ay hindi isang Pentecostal na doktrina, ito ay hindi isang simbahan na doktrina. Ito ay isang kasunduan pangako mula sa simula... Buhay ang Diyos!
sinabi ng Diyos "Ako ang Panginoon na gumagaling sa iyo" (Exodo 15:26). Diyos na kapangyarihan na magagamit upang pagalingin kayo! Ang Diyos na kapangyarihan ay magagamit upang makatulong sa iyo! Ito ay para sa ngayon? Oo! Ang Biblia ay nagsasabi: "Ang magnanakaw (demonyo) ay dumating lamang sa pagnakaw at pumatay at pagsira; ako (si Jesus, ang anak ng Diyos) ay dumating na sila (ikaw!) Ay maaaring magkaroon ng buhay, at magkaroon ito sa buong buo" (Juan 10 : 10).
Ito ay mabuting balita! dalhin ko ang mabuting balita! Aking mahal na kaibigan, Biblia ang nagsasabi: "Ang Espiritu ng Panginoon higit sa lahat ay nasa akin, dahil ang Panginoon ay binigyan ako ng autoridad na ako ay magbigay ng mensahe, GOOD NEWS ..." (Isaias 61:1).
Mabuting balita ito: "Ano ang lahat ng iyong mga kasalanan at sakit ikaw ay magagaling (Awit 103:3). Ang Mabuting balita ay: si Hesu Cristo ay tutulong sa iyo! Siya at Siya ay dapat makatulong sa iyong buhay, kung gagawin ninyo kung ano ang sabi sa biblia. Basahin ang Biblia! Naniniwala sa Biblia, at gawin kung ano ang sinasabi!
ANG IYONG KAILANGAN AY SI JESUS, AT ANG IYONG BUHAY HINDI AY ANG PAREHONG MULI!
Sinasabi nya: "Ang iyong buhay ay hindi na kagaya noon". Hello! Pumunta sa Jesus. ipangaral ko si Jesus, si Jesus, si Jesus at si Jesus! Papasok sa iyong buhay... Magbigay sya sa lahat na iyong kailangan, sya ay si Jesus. Sya ang gumagaling sa iyong mga sakit sya ay si Jesus. Nagligtas sa iyong mga kasalanan, sya ay Jesus. Si Jesus ay ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay!
OO, nagnanais na Ang isang himala PARA SA IYO.
himala ay isang bagay na hindi maaaring mangyari sa pamamagitan ng tao. Ito ay nangangahulugan na. Mga himala ay hindi gawa ng isang tao / babae! Ito ang iyong oras para sa isang himala! Ngayon ang iyong oras upang maabot sa iyo si Jesus para sa iyong mga himala! Halleluja! Sigurado ka handa na gawin ang pinakadakilang himala?
Mangyaring manalangin ako sa akin: "Mahal ako ng Panginoong Jesus, patawarin ako sa lahat ng aking mga kasalanan. ikinalulungkot ko para sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako sa iyong mahalagang dugo. buksan ang aking puso para sa iyo. Papasok ka sa aking puso, Panginoong Jesus. Gawin mong malinis at baguhin mo ako sa pamamagitan ng iyong dugo, at tanggapin mo ako bilang iyong anak. Tanggapin ko kayo bilang aking Tagapagligtas. Salamat sa Iyo Panginoon sa iyong kamatayan sa krus, sa aking lugar para sa aking mga kasalanan. Amen! Amen! "Ang Biblia ay nagsaabi: "At ang dugo ni Jesus, ng Kanyang Anak, ay naglinis sa amin mula sa lahat ng kasalanan ..." (1 John 1: 7b). At ngayon:
IYONG BUHAY AY HINDI SAMA NOON, kung susunod kayo ni Jesus (1 Juan 1 :5-2: 14 / Gawa 26:18). At ngayon, ako magdasal para sa iyo ng isang personal na panalangin. Takpin ang iyong mga mata ang iyong mga pangyayari. Asahan ang iyong mga himala dahil ang Diyos ay Diyos sa kapangyarihan , ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Anuman ang iyong mga kailangan ay: huwag kalimutang, walang mahirap para sa mga naniniwala kay Cristo Jesus, ang Anak ng Buhay na Diyos.
Handa na ba kayo? Aking mahal na kaibigan, maglagay ng isang kamay sa mensaheng ito. Ako manalangin: "Oh, Diyos. Sa Pangalan ni Hesu Kristo, Ako nanalangin sa bawat tao, lalaki o babae, sa batang lalaki o batang babae na may kailangan. Nanalangin ako na convictahin at hawakan mo ang taong ito ngayon sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, sa Pangalan ni Jesus. O, Panginoon pagalingin ang taong ito para ng 100% sa lahat nyang kailangan. Pagalingin mula sa itaas ng kanyang ulo at sa ng kanyang paa. Kami manalangin para sa lahat ng mga problema. Anuman mga problema ay maaaring, magbigay ka ng himala. Aking mahal na kaibigan, makatanggap ka ng kagalingan sa pangalan ni Jesus . Tumanggap ng pagpapalaya mula sa lahat ng iyong mga problema sa Pangalan ni Jesus at tumanggap ng kapangyarihan ng Banal na Espritu. Tumanggap ng ito ngayon, sa Pangalan ni Hesu Kristo. At ito ay libre. Amen! "
"Subalit siya si(Jesus) ay may paraan para sa ating kasalanan, Siya (si Jesus) ay na-durog para sa aming mga sala; ang parusa na nagdala sa amin sa kapayapaan ay sa Kanya lamang, at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat tayo ay gumaling" (Isaias 53:5). Huwag kalimutan: Ang Diyos ay laging mas malaki pa kay sa inyong lahat na kailangan! Mahal ka ng PANGINOON....
IYONG BUHAY HINDI NA KAGAYA NOON.

Translation in Tagalog: Your Life Will Never Be The Same, by: Pastor Mayjune Idnay Catubig
************
MORE INFORMATION? Please click on the english flag for the english section of this website.

**********************
Ako manalangin:
"Oh, Diyos. Sa Pangalan ni Hesu Kristo, Ako nanalangin sa bawat tao, lalaki o babae, sa batang lalaki o batang babae na may kailangan. Nanalangin ako na convictahin at hawakan mo ang taong ito ngayon sa kapangyarihan ng iyong Espiritu, sa Pangalan ni Jesus. O, Panginoon pagalingin ang taong ito para ng 100% sa lahat nyang kailangan. Pagalingin mula sa itaas ng kanyang ulo at sa ng kanyang paa. Kami manalangin para sa lahat ng mga problema. Anuman mga problema ay maaaring, magbigay ka ng himala. Aking mahal na kaibigan, makatanggap ka ng kagalingan sa pangalan ni Jesus . Tumanggap ng pagpapalaya mula sa lahat ng iyong mga problema sa Pangalan ni Jesus at tumanggap ng kapangyarihan ng Banal na Espritu. Tumanggap ng ito ngayon, sa Pangalan ni Hesu Kristo. At ito ay libre. Amen! "

************

BOEKEN:

 
LEES MEER OP: BOEKEN

AANBEVOLEN:


ZOEKEN/SEARCH:

COPYRIGHT:

© Sieberen Voordewind
Alles op deze website is auteursrechtelijk beschermd! Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. All rights reserved. Exodus 20:15 / Jeremia 23:30 / Romeinen 2:21. DE AUTEURSWET IS VAN TOEPASSING OP ALLES WAT OP DEZE WEBSITE STAAT. Voor de link naar de wet klik op: AUTEURSWET