CHRISTUS IS HET HOOFD VAN DE GEMEENTE

CHRISTUS IS HET HOOFD VAN DE (BRUIDS)GEMEENTE

De Bijbel zegt in Kolossenzen 1:18a: “…en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.” In de vertaling van Bijbel in Gewone Taal (BGT) staat geschreven: “Christus is het hoofd van de kerk.” En de Bijbel zegt in Efeziërs 5:23 en 24 in de NBG1951: “…want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus…” En als Hij het Hoofd van de kerk, de gemeente is, dan behoren alle leden, inclusief de geestelijke leiders naar Hem te luisteren. In de vertaling van de BGT staat geschreven in Efeziërs hoofdstuk 5: “Want een man geeft leiding aan zijn vrouw, zoals Christus, onze redder, leiding geeft aan de kerk. Net zoals de kerk gehoorzaam is aan Christus…” De Bruidsgemeente is gehoorzaam aan Christus vanuit Goddelijke liefde. Deze liefde is in de Geestvevulde christenen, die samen de Bruidsgemeente vormen, uitgestort door de Heilige Geest. De Bijbel zegt in Romeinen 5:5 (HSV): “… omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.” En de Here Jezus zei in Johannes 14:15 en 26 (NBG1951) over wie Hem liefhebben: “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren… Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”

AANBEVOLEN SERIE OP DEZE WEBSITE: DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

error: Content is protected !!