GEBED

“Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” (Hebreeën 4:16)

__________________

AANBEVOLEN LINK: GEBEDSCOMMANDOCENTRUM.NL

__________________

GELOVIGE GEBEDEN

Column door: Sieberen Voordewind
 
De Bijbel zegt in Mattheüs 21:22: “En AL wat gij in het gebed GELOVIG vragen zult, zult gij ontvangen.” Gelovige gebeden worden niet alleen door de Levende God gehoord maar ook verhoord. De Eniggeboren Zoon van de Levende God, Jezus Christus, heeft eens gezegd volgens Mattheüs 8:13: “U geschiede naar uw geloof.” En in Marcus 9:23 lezen we dat Hij eens gezegd heeft: “ALLE dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.” Welke dingen zijn mogelijk? Alle dingen! Ik herhaal: ALLE DINGEN. Alle dingen zijn mogelijk voor wie GELOOFT! En geloof ontvangt een mens volgens Romeinen 10:17 door het horen van het Woord van Christus. De basis van het ware geloof zijn niet de ervaringen van andere mensen en van jezelf maar het Woord van Christus. “En AL wat gij in het gebed GELOVIG vragen zult, zult gij ontvangen.” LEES OOK HET E-BOOK: 40 DAGEN BIDDEN. Klik op: BIDDEN

________________

Evangelist Sieberen Voordewind

GEBED:

Laten wij in geloof bidden:

“Machtige God en liefdevolle hemelse Vader, in de Wonderbare Naam van Jezus kom ik tot U met degene die dit gebed van Uw dienstknecht leest. Ik dank U dat de Bijbel zegt in Lucas 18:27: “Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.” En daarom vraag ik u: “Laat uit genade Uw reddende, genezende, verlossende en bevrijdende kracht uitgaan naar degene die dit gebed leest. Genees de zieke van hoofdschedel tot voetzool, bevrijd de gebondene, geef vertroosting aan wie verdriet heeft, kom bij het eenzame hart, help uit de financiële nood, geef innerlijke genezing van de diepste wonden en geef vrede waar onrust is. O, neem elke angst weg en geef uit genade een wonder.” Ik dank U, dat U ieder gebed hoort en verhoort dat naar Uw wil is, op Uw tijd en wijze. Geprezen zij Uw Naam.” En mijn beste vriend of vriendin; ontvang in de Naam van Jezus uitkomst uit iedere nood.
En vergeet niet dat de Bijbel zegt in Marcus 5: “Wees niet bevreesd, geloof alleen.”

_________________

KLIK op het driehoekje om te luisteren naar het GEBED:

 

BOEKEN OVER GEBED

Klik op de linken voor meer informatie:

OVERWINNEND GEBEDS COMMANDO CENTRUM

EXPLOSIEVE GEBEDEN

40 DAGEN BIDDEN

GEBED VOOR ISRAËL IS NOODZAKELIJK

__________________

BIDDEN EN GODS LIEFDE

Column door: Sieberen Voordewind
 
De Bijbel zegt in Judas 1:20: “Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de LIEFDE GODS, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te BIDDEN in de heilige Geest…” Het is belangrijk voor een kind van de Levende God om de liefde van God te bewaren. Over deze liefde lezen we in 1 Corinthiërs 13 vers 1 en 2: “Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had DE LIEFDE NIET, IK WARE NIETS.” Zonder Gods liefde is een mens niets. Ook de biddende mens niet. Iemand kan de hele dag bidden maar als hij niet vervuld is met Gods liefde, dan is hij volgens 1 Corinthiërs 13 vers 2: “…niets…” O, de Bijbel zegt niet voor niets in 1 Johannes 3 : 11, 17, 18: “Want dit is de verkondiging, die gij van den beginnen gehoord hebt: dat WIJ ELKANDER zouden liefhebben… Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?… Laten WIJ liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.” Liefhebben in zuivere actie! Ik verklaar op grond van de Bijbel: “BIDDEN VOOR MENSEN WEL EN NIET IN NOOD EN GODS LIEFDE TONEN AAN MENSEN WEL EN NIET IN NOOD IS WAT IEDERE CHRISTEN ZOU MOETEN DOEN!!! ” En Gods liefde ontvangt de christen volgens Judas 1 vers 20 door onder andere “…te BIDDEN in de Heilige Geest…” En de Bijbel zegt in Filippenzen 1:9: “En dit BID ik, dat UW LIEFDE nog steeds meer OVERVLOEDIG moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid…” LEES OOK HET E-BOOK: 40 DAGEN BIDDEN. Klik op: BIDDEN.

__________________

VOOR GEBEDSVERZOEK KLIK OP: CONTACT

__________________

GEBED:

“Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” (Hebreeën 4:16)

AANBEVOLEN BOEK: OVERWINNEND GEBEDS COMMANDO CENTRUM

error: Content is protected !!