BRUIDSGEMEENTE (20)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

NADER TOT HET HEILIGE DER HEILIGEN

Achter het reukoffer-altaar hing het voorhangsel, dat scheiding maakte tussen en heilige en het heilige der heiligen. De Bijbel zegt in Exodus 26:31-34 (NBG51): “Gij zult een voorhangsel maken van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen; met kunstig geweven cherubs zult gij het maken. Gij zult het hangen aan vier pilaren van acaciahout, met goud overtrokken, van gouden haken voorzien, op vier zilveren voetstukken. Gij zult het voorhangsel onder de haken hangen en daarheen, binnen het voorhangsel, de ark der getuigenis brengen, zodat het voorhangsel voor u scheiding maakt tussen het heilige en het heilige der heiligen. Gij zult het verzoendeksel op de ark der getuigenis leggen in het heilige der heiligen.” De priesters mochten in het verleden alleen in het voorhof en het heilige komen maar niet in het heilige der heiligen. Alleen de hogepriester mocht één keer per jaar in het heilige der heiligen komen.

In het heilige der heiligen stond de ark. De Bijbel zegt in Exodus 25:10-22: “Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, twee en een halve el lang, anderhalve el breed, en anderhalve el hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud; van binnen en van buiten zult gij die overtrekken en er rondom een gouden omlijsting op maken. Gij zult er vier gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de vier voetstukken en wel twee ringen aan de ene zijwand en twee ringen aan de andere zijwand. Gij zult draagstokken van acaciahout maken en die met goud overtrekken. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven, zij zullen er niet uit verwijderd worden. In de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken, twee en een halve el lang en anderhalve el breed. En gij zult twee cherubs van goud maken, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak één cherub aan het ene einde en één cherub aan het andere einde; uit één stuk met het verzoendeksel zult gij de cherubs op zijn beide einden maken. De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht; naar het verzoendeksel zullen de aangezichten der cherubs gericht zijn. Gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen en in de ark zult gij de getuigenis leggen, die Ik u geven zal. En Ik zal dáár met u samenkomen en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.”

Boven het verzoendeksel rustte de aanwezigheid van de Levende God. De Bijbel zegt in Leviticus 16:2 (Bijbel in Gewone Taal 2015): “Want boven de kist en het deksel met de twee engelen BEN IK AANWEZIG in een wolk.”

Door het offer van Jezus Christus, hebben Zijn volgeling uit genade de vrije toegang om in Zijn Naam tot de Here God te komen in gebed. Toen de Here Jezus stierf, scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden. De Bijbel zegt in Lucas 23:44-46: “En het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het gehele land tot het negende uur, want de zon werd verduisterd. En HET VOORHANGSEL VAN DE TEMPEL SCHEURDE MIDDENDOOR. En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.” In de vertaling van Het Boek (2007) staat geschreven: “Plotseling scheurde het zware gordijn in de tempel doormidden.” De betekenis daarvan is dat iedere volgeling van Christus in Zijn Naam tot de Here God te komen via gebed.

De Bijbel zegt in Hebreeën 10:19-23: “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.”

Ik herhaal: Door het offer van Jezus Christus, hebben Zijn volgeling uit genade de vrije toegang om in Zijn Naam tot de Here God te komen in gebed.

De Bijbel zegt in Hebreeën 4:16: “Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

De Here Jezus heeft eens gezegd volgens Johannes 16:23 en 24: “En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn naam. Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in Mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.”

error: Content is protected !!