DE TABERNAKELS/ TEMPELS EN DE HEERLIJKHEID VAN GOD

DE 8 TABERNAKELS/ TEMPELS EN DE HEERLIJKHEID VAN GOD

(Onderwijs door: evangelist S. Voordewind, zaterdag 20 april 2013, voorm. Synagoge in Winsum, Groningen)
1) Exodus 25-40. De eerste Tabernakel werd onder leiding van broeder Mozes Gebouwd. De Here God toonde hem de Tabernakel (Handelingen 7:44/ Exodus 25:9: ” Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.”). En God gaf hem de geweldige opdracht om deze te bouwen.
De Tabernakel diende als woonplaats op aarde voor de Levende God, om bij de mensen te wonen. De Tabernakel werd gebouwd volgens de aanwijzingen van de Levende God en de in steen geschreven woorden van God, de tien geboden bevonden zich daar ook. In de gouden Ark die zich bevond in het Heilige der heiligen. Gods Woord was daar en Gods aanwezigheid! Nadat Mozes klaar was met de bouw, daalde de heerlijkheid van God neer.
(Ex. 40:33-38: “Hij richtte de voorhof op rondom de tabernakel en het altaar, en hij hing het gordijn voor de poort van de voorhof op. Zo voleindigde Mozes het werk. En de wolk bedekte de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel, zodat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnengaan, want de wolk rustte daarop, en de heerlijkheid des HEREN vervulde de tabernakel. Wanneer de wolk zich verhief van boven de tabernakel, braken de Israëlieten op, op al hun tochten. Maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot de dag, dat zij zich verhief. Want op de tabernakel rustte des daags de wolk des HEREN, en des nachts was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis Israël, op al zijn tochten.” ).
2) 1 Koningen 5-7. De eerste tempel met daarin alle objecten van de Tabernakel (7: 48-57), werd gebouwd o.l.v. koning Salomo (5:5). Ook de ark die zich in de Tabernakel bevond kwam terecht in de tempel (1 Koningen 8:6: “De priesters brachten de ark van het verbond met de HEER naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, en zetten hem neer onder de vleugels van de cherubs.”).
Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des Heren, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld…(8:10-12: “Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de HEER. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de HEER vulde de hele tempel.”).
3) Nadat er door zonde en ellende niets meer overbleef van Gods Huis, vond er een wederoprichting plaats in de tijd van Nehemia / Ezra. We lezen in Ezra 5:15: “Hij zei hem: ‘Neem deze voorwerpen en zet ze terug in het heiligdom van Jeruzalem. Zorg ervoor dat Gods tempel op zijn vroegere plaats herbouwd wordt,” en hoofdstuk 6.
Ook de voorwerpen (op de Ark na, red.) kwamen terug (Ezra 6:5: “Ook moeten de gouden en zilveren voorwerpen uit Gods tempel, die Nebukadnessar uit het heiligdom in Jeruzalem heeft gehaald en naar Babel heeft gebracht, worden teruggegeven en worden overgebracht naar het heiligdom in Jeruzalem, waar ze horen, en daar worden neergezet, in de tempel van God.”).
Over de heerlijkheid van de Levende God in deze tempel lezen we in Gods dierbaar Woord: “En zie de heerlijkheid van de God van Israël kwam… Ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid des Heren ging het huis binnen door de poort…. en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het Huis. Toen hoorde ik Hem uit de tempel tot mij spreken…..” (Ezechiël 43:1-11). En dan:
4) Mattheüs 21:23. Deze tempel werd door Herodes de Grote uitgebouwd (herbouw en nieuwbouw, red.), om de Joden voor zich te winnen. De bouw begon ± 19 jaar voor Christus. (“De tempel werd stuk voor stuk afgebroken en daarna nieuw opgetrokken…” (Bron: Bijbelse encyclopedie, pag.688, Kok- Kampen 1975, ISBN: 9024209064, red.)
Waar was de heerlijkheid van God? De Bijbel zegt: “En Jezus (Hij was vol van de Heilige Geest (Lucas 4:1, 14 en 18!!) ging de tempel binnen…. en in de tempel kwamen blinden tot Hem en Hij genas hen” (Mattheüs 21:14).
De heerlijkheid van de Levende God was in deze Tempel als de Here Jezus binnen kwam. Als Hij daar was, dan gebeurde er iets! Als de Here Jezus niet in de tempel was, dan was de glorie van God daar ook niet meer. God woont niet langer in een tempel dat door mensen is gemaakt. (Handelingen 17:24: “De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.”).
5) Het lichaam van Jezus Christus is een Tempel. Openbaringen 21:22/ Johannes 1:29. De Bijbel zegt in Johannes 2:19 en 21: “Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen… Maar Hij sprak van de tempel Zijns lichaam…” Deze tempel was vol van de heerlijkheid Gods. Jezus zei: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft….”Lucas 4:18.
6) Het lichaam van Gods Geest vervulde kind van God is een tempel. 1 Corinthiërs 3:16: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?” Het lichaam van een christen is een tempel Gods.
HEILIG:
De volgeling van Jezus Christus heeft een heilige levenswandel. De tempel Gods is heilig: 1 Corinthiërs 3:17: “Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig.”
De Bijbel zegt in 1 Corinthiërs 6: 11-20 : “Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God… Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Here, en de Here voor het lichaam. God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem). Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”
Psalm 1:1: “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.” De Bijbel spoort de mens/man aan om zich toe te wijden aan de Levende God en NIET te dwalen (Jacobus 1:6). Niet dwalen in zonde maar op de hoofdweg van heiliging blijven.
Heilig in een onreine wereld. Schoon in een vieze omgeving. 1 Corinthiërs 5:11: “Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.”
Gij zijt anders dan anderen: 1 Corinthiërs 6:11: “Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” In Psalm 1:1 wordt de man/mens geprezen die ANDERS is, die de weg van de Here God volgt/bewandelt.
Efeziërs 4:20: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.” Wie Jezus Christus volgt is ANDERS dan de niet volgelingen van Jezus Christus. Aan de woorden en daden MOET het verschil te horen en zien zijn!
Enkele voorbeelden:
-JE WILT NIET DE MEESTE ZIJN MAAR DE MINSTE: Luc.9:48.
-GEEN HOOGMOED MAAR NEDERIGHEID: Jacobus 4:6/Mattheüs 11:29.
-NIET HEERSEN OVER EEN ANDER MAAR DIENEN: Lucas 22:27
-NIET VIA ELLEBOGENWERK OP ZOEK NAAR PROMOTIE MAAR DE HERE GOD ERVOOR LATEN ZORGEN DAT JE PROMOTIE KRIJGT. Lees het voorbeeld in het leven van Jozef: Genesis 37-41 (en: Handelingen 7:9-10).
TONEN van GODS LIEFDE. Zie: 1 Corinthiërs 13 en 1 Johannes 2:7-11.
Jezus zegt in Johannes 15:5: “Wie IN Mij blijft, gelijk Ik IN hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” Psalm 1 en Johannes 15:5 gaan over TOEWIJDING aan Jezus Christus. IN Hem zijn en blijven. Hem volgen. Zijn woorden en daden volgen. JEZUS VOLGEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN VAN HET LEVEN.
DE HEERLIJKHEID VAN GOD:
Als het goed is, dan is de volgeling van Jezus Christus vervuld met de Heilige Geest: Handelingen 1:8; 2:38. In Handelingen 19:1,2 lezen we: “En terwijl Apollos te Korinte was, geschiedde het, dat Paulus, na door de bovenlanden gereisd te zijn, te Efeze kwam, en daar enige discipelen vond. En hij (Paulus!) zeide tot hen: Hebt gij de heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt?” Paulus stelde deze vraag NIET aan ongelovigen/niet christenen MAAR aan gelovigen, christenen, volgelingen van Jezus Christus! Let op wat het antwoord was van deze gelovigen (:2b-5): “Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een heilige Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus.” Deze volgelingen van Jezus Christus waren dus BEKEERD maar kenden de Heilige Geest niet. Ze waren GEDOOPT door onderdompeling maar nog niet vervuld met de Heilige Geest. Maar de Bijbel zegt in :6: “En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.” Deze gelovigen waren 1) BEKEERD, 2) GEDOOPT door onderdompeling en daarna 3) kwam de HEILIGE GEEST over hen. De heerlijkheid van God daalde neer IN hen en zij spraken in tongen en profeteerden.
Lees over tongentaal en profetie in 1 Corinthiërs hoofdstuk 14.
Als een christen vervuld is met de Heilige Geest, dan is de glorie van God aanwezig. Een voorbeeld is broeder Stefanus. “Stefanus, een man vol van geloof en Heilige Geest…
vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk…” (Handelingen 6:5-8). Lees ook: Handelingen 19:2, 6, 11; 2:1-4, 43; 3:4-8.
Als de heerlijkheid van God over een mens komt, dan kan er van alles gebeuren, zoals:
a) geestelijke dronkenschap (Hand. 2:13/ Jer. 23:9: “I am like a drunken man (ik ben als een dronken man), like a man overcome by wine (als iemand die wijn gedronken heeft), because of the Lord and his holy words (vanwege de Here en Zijn heilig Woord)”),
b) schudden (Dan. 10:7 eng. vert./ Jer. 23:9/ Hand. 4:31),
c) huilen (Neh. 8:10/ 2 Kron. 34:27),
d) lachen (Ps. 126:2, 5/ Pred. 3:4/ Joh. 17:13),
e) vallen (1 Sam. 19:23, 24/ Ezech. 3:23),
f) tongen en profetieën (1 Cor. 14:1-25). Er is een tongentaal die voor ieder mens ook voor de spreker en alle toehoorders ONBEKEND is ( 1 Cor. 14:2,4,9,23), een taal MET UITLEG (door hemzelf: 1 Cor.14:13 en door ander: vers 26,27). En profetie voor een IEDER bestemd die dat wil: 1 Cor.14:1,5.
VOOR MEER UITLEG LEES MIJN BOEK: NEDERLAND VOOR JEZUS.
g) geestvervoering (1 Samuël 10:6,10-12).
h) tekenen en wonderen ( Handelingen 5:12-16).Als de heerlijkheid van God in en over je is, kan er tegenstand komen: 1 Petrus 4:14; 1 Petrus 5:1 en Handelingen 7 en 8 (We lezen hier over de aanvallen van vrome mensen op Gods Geest vervulde kind: Stephanus).
7) Er is ook een hemelse tempel/ tabernakel. Openbaring 3:12; 15:5, 8; 7:15; 8:3, 4; 11:19 (“En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel.”); Hebr. 9:11 e.v. Lees de Bijbelteksten die ik u gegeven heb voor verdere studie.
8) Openbaring 21:22: “En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel…” De Here God is een “tempel”. Hij is vol heerlijkheid (Hand. 7:2: “En hij zeide: Gij, mannen broeders en vaders, hoort toe. De God der heerlijkheid is verschenen aan onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in Haran ging wonen…”/ Fil. 14:20/ Openb. 21:23).
De HEERLIJKHEID VAN GOD was daar in de Tabernakel, in de 1e tempel, in de tempel die gebouwd werd ten tijde van Ezra en Nehemia, in de tempel ten tijde van de Here Jezus op aarde als Hij daar binnen kwam. De heerlijkheid van God was IN Jezus Christus en IS IN het lichaam van Gods Geest vervulde kind van God.
Mag ik u persoonlijk vragen: “Is de heerlijkheid van de Levende God ooit over uw leven gekomen? Is uw lichaam een tempel van de heilige Geest, waar de glorie van de Here God aanwezig is?”
De Bijbel zegt: “Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus (2 Thess. 2:14).
Moge de Here u rijkelijk zegenen met deze dierbare boodschap.

LEES OOK DE BIJBELSTUDIESERIE OP DEZE WEBSITE: DE BRUIDSGEMEENTE

error: Content is protected !!