BRUIDSGEMEENTE (21)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

HET GROOTSTE FEEST ALLER TIJDEN

In dit hoofdstuk staat één van de radiomeditaties die ik gebracht heb voor een lokale radio. De titel is anders en er zijn enkele aanpassingen in de tekst aangebracht omdat het nu niet om luisteraars gaat maar om lezers.

Geliefde lezer(es), Tot slot wil ik het graag hebben over het grootste feest aller tijden. Want, er gaat iets groots gebeuren! Het is groter dan de grootste menselijke gebeurtenis uit de geschiedenis.

Het is groter dan de grootste menselijke uitvinding. Ja, het is zó groot, dat de voorbereiding al vele eeuwen bezig is en vandaag nog steeds. Of je het nu wel of niet gelooft: de voorbereiding vindt plaats in elk land en zál tot z’n doel komen.

De voorbereiding en het grootste feest is geen plan van een mens, maar van de Levende God. En dit Goddelijk plan zál lukken!

O, er zijn vele mensen geweest die met hulp van verkeerde geesten hebben geprobeerd om Gods plan te saboteren. Maar zij hebben het niet omzeep kunnen brengen. En nog steeds zijn er mensen die zich laten verleiden door verkeerde geesten om bewust en/of onbewust Gods plan te terroriseren. Maar het zal ze niet lukken. Welke geestelijke plannen ook gesmeed worden om de grote gebeurtenis, het grootste feest niet te laten plaatsvinden, welke grote of kleine aanvallen er ook gepleegd worden: de Levende God is groter en machtiger! Hij is de Overwinnaar! Hij zal dwars door alles heen Zijn grote plan tot uitvoering brengen. Niets, niets en niets zal Hem tegenhouden.

Ik zal een voorbeeld geven, vanuit Gods dierbaar Woord: de Bijbel. Nadat de Here Jezus tot ons kwam via een natuurlijke geboorte, was het meneer Herodes die alles in het werk stelde om Gods plan te dwarsbomen door de Heiland te willen vermoorden. Je kunt dit lezen in Mattheüs hoofdstuk 2. Maar gelukkig zond de Here God een engel naar Jozef om hem te waarschuwen en te ontkomen aan een moordaanslag op de Here Jezus. Gods plan ging in vervulling ondanks een aanval van de boze. En Gods plan zál ook in vervulling gaan wat betreft de grootste gebeurtenis aller tijden, waar alle landen aan deel zullen hebben.

En nu zul je misschien vragen: “Broeder Voordewind; welk grootste feest aller tijden zal er plaatsvinden?” Vanuit Gods dierbaar Woord openbaar ik je wat dat zal zijn. De Bijbel zegt: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want (en nu komt het) de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” Je kunt dit lezen in Openbaring 19:7. Ja, het grootste feest dat eens zal plaatsvinden is: de bruiloft des Lams! De grootste bruiloft aller tijden zal volgens Gods plan plaatsvinden. Deze bruiloft vindt plaats tussen: het Lam en Zijn vrouw. Maar Wie is: het Lam? In Johannes hoofdstuk 1 vers 29, daar lezen we dat toen Johannes de doper op Jezus Christus de Zoon van de Levende God wees en zei: “Zie, het Lam Gods”.

De Here Jezus is het Lam Gods Die de bruidegom zal zijn op het grootste feest. Maar wie is dan die vrouw? Wie is de Bruid? De Bijbel zegt: “…want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn (en nu komt het:) de rechtvaardige daden der heiligen” Openbaring hoofdstuk 19. De Bijbel zegt: “….want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is Zijner gemeente….. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord, en zo Zelf de gemeente voor Zich te plaatsen….” Efeziërs hoofdstuk 5:22 en verder. Ja, de vrouw, de Bruid is: de gemeente. En de gemeente bestaat uit de volgelingen van de Here Jezus (Efeziërs 5:29b en 30).

En dan zegt de Bijbel in Efeziërs hoofdstuk 5: “Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente”. Voor de mensen die de Here Jezus niet kennen is de bruiloft tussen de Here Jezus en de gemeente -Zijn volgelingen- een groot geheimenis, omdat zij dit niet begrijpen.

Een ongeestelijk mens kan het geestelijke niet bevatten. Maar Gods plan gaat door. En de grootste bruiloft zál plaatsvinden! En de voorbereiding is in volle gang. De Bijbel zegt: “….en zo zelf de gemeente (DE GEMEENTE!) voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.” (Efeziërs hoofdstuk 5). Heiliging is de voorbereiding van de gemeente. In de natuurlijke wereld vindt er ook een voorbereiding plaats voor elke bruiloft. De bruid maakt zich zo mooi en schoon mogelijk. Ooit een bruid gezien die ongewassen en onder de modder de bruiloftszaal binnenkwam? Nee! En de waarheid van de natuurlijke wereld is parallel aan de geestelijke wereld! De hemelse bruid –de gemeente of terwijl de volgelingen van Jezus Christus- is bezig zich voor te bereiden om heilig en onbesmet op de bruiloft te verschijnen.

Ja, er zijn mensen die leven zoals er staat geschreven in Openbaring hoofdstuk 22. In dat hoofdstuk staat geschreven: “Wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid.” De echte volgelingen van de Here Jezus worden heiliger en heiliger, reiner en reiner, om gezamenlijk als de Bruid voor de hemelse Bruidegom te verschijnen!

Wat geweldig! Wat een prachtig vooruitzicht. En ook jij zal op dat heerlijke feest aanwezig zijn als jij ook een echte volgeling bent van de Here Jezus, de Zoon van de Levende God.

En hoe kun je een volgeling van de Here Jezus worden en voor eeuwig gered? Eigenlijk is het heel eenvoudig. In de Bijbel lezen we dat je zo mag komen tot de Here Jezus zoals je bent. En waar je nu ook bent, in de huiskamer, gevangenis, woonwagen, auto of waar dan ook: kom tot Jezus op dit moment. Geef je leven aan Hem. Vraag Hem om vergeving. En laat Hem toe in je leven en volg Hem. Lees daarbij de Bijbel, geloof de Bijbel en… doe wat de Bijbel zegt.

En als jij een kind van God bent, dan behoor ook jij tot Zijn bruid.

(LEES OOK DE ANDERE DELEN UIT DEZE SERIE)

error: Content is protected !!