NIET OPGEVEN ALS ALLES TEGENZIT

NIET OPGEVEN ALS ALLES TEGENZIT
Geloofscolumn door: Sieberen Voordewind
1e publicatie: 16 mei 2016

Als alles in het leven tegenzit, dan zijn er veel mensen die niet alleen de moed verliezen maar ook het geloof. Maar gelukkig zijn er ook mensen die de moed en het geloof niet verliezen in moeilijke tijden. Zij baseren hun geloof niet op de omstandigheden maar op de Levende God bij Wie alles mogelijk is. In de Bijbel lezen we de geloofsuitspraak van de profeet Habakuk: “Al zou de vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen; al zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van mijn heil.” Je kunt dit lezen in Habakuk 3:17 en 18 (NBG1951). Wat een geloofstaal om niet gedeprimeerd te raken als alles in het leven tegenzit maar te juichen en te jubelen in de Here! Niet opgeven maar vast te houden aan de Levende God en Zijn Woord.

In Habakuk 2:4 lezen we: “…de rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” En het ware geloof is volgens Hebreeën 11:1: “…de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” Het ware geloof is niet gebaseerd op wat een mens ziet. Het ware geloof is niet gebaseerd op de omstandigheden. Over Job lezen we in de Bijbel: “Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.” (Job 1:9). 

En toch kwam er een moment in zijn leven waarop alles tegenzat. Je kunt dit lezen in Job hoofdstuk 1 en 2. Hij raakte al zijn bezittingen kwijt. En dat niet alleen. Zijn gezondheid werd ook aangetast van hoofdschedel tot voetzool. In vers 9 van hoofdstuk 2 lezen we dat zijn vrouw hem het advies gaf: “…Volhardt gij nog in uw vroomheid? Zeg God vaarwel en sterf!” Een slecht advies maar helaas zijn er ook
in deze tijd mensen die hun heilige levenswandel, het geloof en de Liefdevolle God vaarwel zeggen als alles in het leven tegenzit. Maar van Job lezen we dat hij niet toegaf aan dat slechte advies en zei: “…Zoals een zottin spreekt, spreekt ook gij.” (Job 2:10). 
Terwijl Job dacht dat de Here God hem al het kwade aandeed, bleef hij trouw. De Bijbel zegt in vers 10: “In dit alles zondigde Job niet met zijn lippen.” Wat een geloof!

En het was niet God Die hem al het kwade bracht maar de boze, want in hoofdstuk 1:12b lezen we: “Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen.” En in hoofdstuk 2:7 lezen we: “Toen ging de satan van des Heren aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren, van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe.” Maar wat de boze ook deed, Job gaf zijn vroomheid en geloof niet op. En in Job 42:10 lezen we: “En de Here bracht een keer in het lot van Job…” Uiteindelijk kwam alles goed en werd Job overvloedig gezegend. Ja, wat er ook in het leven van Gods kinderen kan gebeuren en hoe groot de tegenslagen ook kunnen zijn; het is belangrijk om het niet op te geven. Geef het nooit op als alles tegenzit, want de Levende God is altijd groter dan elke nood!
LEES OOK DE RADIOMEDITATIES IN HET E-BOOK (EPUB): GOD IS GROTER DAN UW NOOD.

error: Content is protected !!