BRUIDSGEMEENTE (11)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE GOUDEN KANDELAAR EN GODS’ LICHT IN 1 JOHANNES 1

In de Tabernakel, het eerste huis op aarde waarin de Levende Geest God woonde (Exodus 26 e.v.) stond de prachtige 7-armige gouden kandelaar (Exodus 25:31-40) om licht te geven in “het heilige.” Als we 1 Johannes hoofdstuk 1 zien in het licht van deze kandelaar, dan komen we de 7 grote feiten tegen omtrent Gods licht.

Feit 1: 1 Johannes 1:3b. 6: “En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet.” De kinderen van de Levende God (Johannes 1:12) hebben gemeenschap met de Here God, Die licht is, (1 Johannes 1:5a) en met Zijn Zoon, Jezus Christus Die het licht der wereld is. De Bijbel zegt in Johannes 8:12: “Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: ‘Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in de duisternis leven, maar hij zal het licht hebben dat leven geeft.” HTB2007).

Feit 2: 1 Johannes 1:5a: “En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht.” De Levende God IS licht en niet een licht. Hij is niet een mogelijkheid. Niet één van de lichten. Hij IS het licht. Het ware licht!

Feit 3: 1 Johannes 1:5b: “In Hem is in het geheel geen duisternis.” In de Here God is niet het kleinste stukje duisternis. Nog geen miljardste van een seconde. Niets! En zo is in Zijn Eniggeboren Zoon Jezus Christus ook geen duisternis. Jezus Christus heeft eens gezegd volgens Johannes 8:12: “Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.” De Bruidsgemeente is een volgeling van Jezus Christus, en wandelt dus niet in de duisternis maar in het Licht. En dan “Licht” met een hoofdletter.

Feit 4: 1 Johannes 1:7a: “Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander.” De kinderen Gods die in het ware licht wandelen, hebben gemeenschap (contact!) met anderen die ook in het ware Licht wandelen (leven!).

Feit 5: 1 Johannes 1:7b:”En het bloed van de Here Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” Het bloed van de Here Jezus reinigt van ALLE zonden. De Bijbel zegt: “Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.” (Psalm 103:12). De Bijbel zegt: “Die al uw ongerechtigheden vergeeft” (Psalm 103:3a). De Bijbel zegt in Jesaja 1:18: “Al waren uw zonden rood als scharlaken, Ik maak ze wit als sneeuw.” (HTB2007). Leven in het ware licht is een leven dat gereinigd is door het kostbaar bloed van Jezus!

Feit 6: 1 Johannes 1:8, 10: “Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet… Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.” De Bijbel zegt: “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23). Geen mens is zonder zonde. En zonde heeft te maken met duisternis. Maar achter deze tekst staat in vers 24: “en worden om niet (gratis!!) gerechtigheid uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” En dat heeft te maken met het licht. Zonde is duisternis, genade en verlossing door Jezus Christus is licht. Lees ook handelingen 26:16-18!!! Als je iets verkeerds hebt gedaan moet je dat niet ontkennen maar belijden. Leven in het ware licht is leven in de waarheid.

Feit 7: 1 Johannes 1:7b: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Als we onze zonden vertellen aan de Here en vragen om vergeving, dan schenkt Hij vergeving en reinigt met Zijn kostbaar bloed, dat vergoten is op Golgotha. Belijden! Dit heeft te maken met eerlijk zijn. Niet verzwijgen en net doen of er niets gebeurd is, want God weet alles. Belijden! Zeggen! Niet de fouten van de daken roepen, maar het aan God vertellen. Dit heeft te maken met het wandelen in het licht.

error: Content is protected !!