BRUIDSGEMEENTE (13)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE GOUDEN KANDELAAR EN GODS’ KINDEREN IN 1 JOHANNES 3

In mijn tienerjaren heb ik 2 keer de Tabernakel (Exodus 26 e.v.) op schaal zo nauwkeurig mogelijk nagebouwd. De Tabernakel was het eerste huis op aarde waar de levende God woonde (Exodus 24-40).In de Tabernakel bevond zich de gouden kandelaar, die geestelijk gezien het beeld is van de gemeente (Openbaring 1:20; 2:1,8,12,18; 3:1,7,14). En als we 1 Johannes hoofdstuk 3 zien in het licht van de 7-armige gouden kandelaar, dan komen we de 7 grote feiten tegen omtrent Gods kinderen. Prijs de Heer!

Feit 1: 1 Johannes 3:1,2: “Ziet welke een liefde ons de vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. ” Uit genade worden de mensen die Jezus Christus in hun leven aangenomen hebben kinderen Gods genoemd (Johannes 1:12). De kinderen Gods vormen gezamenlijk wereldwijd de (Bruids-) gemeente (Efeziërs 5:22-33/ Openbaring 19:6-10).

Feit 2: 1 Johannes 3:2b,3: “Wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen hem zien, gelijk hij is. En een ieder, die op hem heeft, reinigt zich, gelijk hij rein is.” Lees ook: Efeziërs 5:26 en 27. De kinderen Gods worden zo heilig dat zij gelijk zullen zijn aan de Here Jezus.

Feit 3: 1 Johannes 3:11, 16, 17 en 18: “Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben… Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij Zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren voor de broeders ons leven in zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zij broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.” Lees ook: Mattheüs 25:31- 46. Gods kinderen hebben elkaar oprecht lief in woord en daad.

Feit 4: 1 Johannes 3:21:”Geliefden, als ons hart niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God.” Als Gods kinderen een zuiver hart hebben, mogen ze vrijmoedig tot de Vader gaan in de naam van Jezus Christus. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:16: “Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan om van Hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben.” (HTB). Let op het woord: “Vrijmoedig.” Door genade mag de christen vrijmoedig in gebed tot de Here God gaan in de Wonderbare Naam van de Here Jezus.

Feit 5: 1 Johannes 3:22: “En ontvangen wij van hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.” Gods kinderen ontvangen alles wat ze van de hemelse Vader vragen dat naar Zijn wil is op Zijn tijd in de Naam van Jezus.

Feit 6: 1 Johannes 3:24: “En wie Zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat hij in ons blijft: aan de Geest die hij ons gegeven heeft.” De kinderen van de Levende God doen uit liefde voor Hem wat Hij van ze vraagt, waardoor zijn aanwezigheid IN hun is en blijft.

Feit 7: 1 Johannes 3:23:”En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus.” De kinderen van God geloven in de Naam van Jezus Christus, de zoon van de Levende God en hebben daardoor het eeuwige leven. De Bijbel zegt in Johannes 3:16: “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (HTB).

error: Content is protected !!