BRUIDSGEMEENTE (4)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

EIGENDOM VAN

DE BRUIDSGEMEENTE

De Bijbel zegt in Openbaring 19:7: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” Er staat in deze zin geschreven: “…ZIJN vrouw…” Het gaat om de vrouw van het Lam. De Bruidsgemeente is van het Lam!

In Openbaring 21:9 lezen we de woorden: “…de bruid, de vrouw des Lams…” Er staat hier duidelijk geschreven: “…vrouw DES Lams…” Het gaat ook in deze zin om de vrouw van het Lam.

DE BRUIDSGEMEENTE IS VAN HET LAM!

Maar Wie is het Lam? In Openbaring 21:14 staat geschreven: “…de twaalf namen van de twaalf apostelen des Lams.” Wie de vier evangeliën van het Nieuwe Testament gelezen heeft, weet dat Jezus Christus twaalf apostelen had (Mattheüs 10:1-4).

Een andere bevestiging dat met het “Lam” de Zoon van de Levende God wordt bedoeld, lezen we in Johannes 1:35-37. Daarin staat geschreven: “De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het Lam Gods! En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus.” (NBG1951). Let op de zin: “En toen hij Jezus zag gaan, zeide hij: Zie, het Lam Gods!” Met “…het Lam…” wordt JEZUS CHRISTUS mee bedoeld. Jezus Christus werd als een lam geslacht voor de zonden van alle mensen. Daarom lezen we in Efeziërs 5:25-27: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord, en zo zelf DE GEMEENTE voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.”

De Bruidsgemeente is het eigendom van Jezus Christus! De Bijbel zegt in Efeziërs 5:23 en 24 (in de Staten Vertaling 1750): “Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook CHRISTUS HET HOOFD DER GEMEENTE is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de GEMEENTE AAN CHRISTUS ONDERDANIG is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.”

Als ware christenen en leden van de Bruidsgemeente is het belangrijk om dagelijks de keuze te maken om onderdanig te zijn aan Jezus Christus. De Here Jezus heeft eens volgens Johannes 15:5-7 gezegd: “Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden.” (Staten Vertaling 1750). Dagelijks IN Christus zijn is dagelijks Hem volgen. Daarom is het belangrijk om te weten wat Zijn wil is. En Zijn wil leren we kennen door de Bijbel te lezen. De Here Jezus zei in Johannes 8:30: “Als gij in Mijn Woord BLIJFT, zijt gij waarlijk discipelen van Mij.”

AANBEVOLEN BOEK: “De wandel van de bruidsgemeente” INFO: BOL.COM

error: Content is protected !!