BRUIDSGEMEENTE (3)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE BRUIDSGEMEENTE

De naam “Bruidsgemeente” is een mooi woord. Maar wie een Bijbel heeft en Daarin leest zal ontdekken dat deze naam niet in de Bijbel voor komt. Wat wel in de Bijbel voor komt is de betekenis van het woord “Bruidsgemeente.” Door vele christenen wordt ook het woord “Bijbelgetrouw” gebruikt die niet letterlijk in de Bijbel staat maar wel de betekenis. Ook zijn er vele christenen die de combinatie van woorden “Leer der Drie-eenheid” gebruiken, zonder dat deze combinatie letterlijk in de Bijbel staat. Wat er wel in staat is Wie de christenen bedoelen met Drie-eenheid. Zij bedoelen daarmee de Here God, Jezus Christus en de Heilige Geest. Het woord “Kerk” staat niet letterlijk in de NBG1951 Bijbel maar wel het woord “Gemeente.” Toch gebruiken vele christenen van allerlei denominaties het woord “kerk.” Met dit woord bedoelen ze de Gemeente.

En over de GEMEENTE lezen we in 1 Korintiërs 1:2: “… aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de Naam van onze Here Jezus Christus aanroepen…” (NBG1951). En in 2 Korintiërs 1:1 staat geschreven: “… aan de gemeente Gods, die te Korinte is, met al de heiligen…” (NBG1951). DE GEMEENTE BESTAAT UIT DE GEHEILIGDEN IN CHRISTUS JEZUS.

DE PLAATSELIJKE GEMEENTE

Er is een plaatselijke gemeente. Dat zijn geheiligden in Christus Jezus die regelmatig in een woonplaats bij elkaar komen. Zo lazen we als voorbeeld in 1 Korintiërs 1:2: “… aan de gemeente Gods te Korinte…” En in 2 Korintiërs 1:1 lazen we: “… aan de gemeente Gods, die te Korinte is…” En in Openbaring 1:4 lezen we: “Johannes aan de zeven gemeenten in Asia…” Wie die gemeenten zijn, lezen we in Openbaring 2:1 tot en met Openbaring 3:22. De Bijbel heeft het over de “gemeente te Efeze… gemeente te Smyrna… gemeente te Pergamum… gemeente te Tyatira… gemeente te Sardes… gemeente te Filadelfia… gemeente te Laodicea…” In Handelingen 8:1 lezen we over de “gemeente te Jeruzalem.”

Naast één plaatselijke gemeente zijn er ook woonplaatsen waar meerdere christelijke gemeenten zijn. In elke (christelijke) gemeente komen de geheiligden in Christus Jezus regelmatig bij elkaar.

DE UNIVERSELE GEMEENTE

En naast een plaatselijke gemeente is er ook een universele gemeente waar alle geheiligden in Christus Jezus over de gehele wereld toe behoren. Over deze gemeente lezen we in Efeziërs 5:23-32 en Openbaring 19:6-10.

DE BRUIDSGEMEENTE

Met het woord “Bruidsgemeente” wordt dé Gemeente mee bedoeld, die als een Bruid voor Christus is.

De Bijbel zegt in Efeziërs 5:23-32 (in de Staten Vertaling 1750): “Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook CHRISTUS HET HOOFD DER GEMEENTE is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook CHRISTUS DE GEMEENTE liefgehad heeft, en ZICHZELVEN VOOR HAAR heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat HIJ HAAR ZICHZELVEN heerlijk zou voorstellen, EEN GEMEENTE, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ZIENDE OP CHRISTUS en op DE GEMEENTE.”

De Bijbel zegt in Openbaring 19:7-9: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en ZIJN VROUW heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”

Een andere naam voor “Zijn vrouw” is: “…de bruid.” De Bijbel zegt in Openbaring 21:9: “…de bruid, de vrouw des Lams…” Op de “Bruiloft des Lams” zal de Bruid “zich met blinkend en smetteloos fijn linnen … kleden.” Dat wil zeggen: “…want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.”

De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 11:2: “Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.” In deze tekst gaat het over de Bruid van Christus. Vergelijk deze tekst met Openbaring 19:7 en 8, waar staat geschreven: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.”

In Openbaring 22:17 staat geschreven: “En de Geest en de bruid zeggen: Kom!”

AANBEVOLEN BOEK: “De wandel van de bruidsgemeente” INFO: BOL.COM

error: Content is protected !!