BRUIDSGEMEENTE (2)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE BRUIDSGEMEENTE

De Bijbel zegt in Genesis 2:18-24: “En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past. En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. Toen deed de Here God

nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal „mannin” heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.”

We lezen in gedeelte over de eerste twee mensen. De eerste MAN en VROUW. De Bijbel zegt in 1 Timotheüs 2:13: “Want eerst is Adam (DE NAAM VAN DE EERSTE MAN) geformeerd, en daarna Eva (DE NAAM VAN DE EERSTE VROUW).” Eerst was er de man en daarna de vrouw. Hun leven was volmaakt totdat… zij in zonde vielen (Genesis 3:1-24).

DOOR DE ZONDE van de eerst mens is de zonde ook gekomen op alle mensen die daarna kwamen. De Bijbel zegt in Romeinen 5:12: “Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben…” (NBG1951). En daarom zegt de Bijbel in Romeinen 3:23: “Want ALLEN hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.” Wie hebben gezondigd? ALLE MENSEN!

MAAR GELUKKIG kwam het geweldige moment dat de Levende God Zijn Eniggeboren Zoon Jezus Christus zond. De Bijbel zegt in Johannes 3:16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder (U, JIJ, IK, IEDEREEN), die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (NBG1951). De Here Jezus is gegeven om voor de zonden van alle mensen te lijden en te sterven. Jezus Christus gaf Zichzelf als offer voor de zonden van alle mensen. De Bijbel zegt in 1 Johannes 4:10: “Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.” (NBG1951).

HET GEVOLG daarvan is: “Zoals de ongehoorzaamheid van Adam tot gevolg had dat alle mensen zondaars werden, is het gevolg van de gehoorzaamheid van Christus dat alle mensen rechtvaardig verklaard zullen worden.” (Dit staat in Romeinen 5:19/ Het Boek).

Ja, het gevolg is dat ALLE MENSEN in Christus rechtvaardig zijn die:

1) GELOVEN IN JEZUS CHRISTUS. In Johannes 3:16 lezen we: “…een ieder (U, JIJ, IK, IEDEREEN), die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (NBG1951).

2) BEROUW HEBBEN VAN HUN ZONDEN. De Bijbel zegt in Handelingen 3:19: “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.” (NBG1951).

3) JEZUS CHRISTUS AANNEMEN. In Johannes 1:12 lezen we: “Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.” (Het Boek). In de NBG vertaling 1951 staat: “Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.” En in Efeziërs 3:17 lezen we: “opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.” Jezus Christus aannemen is Jezus Christus in je hart laten wonen.

4) JEZUS CHRISTUS VOLGEN. Jezus Christus heeft volgens Johannes 15:3, 5-7: “Gij zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. …Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.”

ER IS GEEN VEROORDELING VOOR WIE IN CHRISTUS IS! De Bijbel zegt in Romeinen 8:1: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.” (NBG1951).

En wie een volgeling van Jezus Christus is, behoort ook tot “Zijn vrouw.” De Bijbel zegt in Openbaring 19:7-9: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en ZIJN VROUW heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Op de “Bruiloft des Lams” zal de Bruid “zich met blinkend en smetteloos fijn linnen … kleden.” Dat wil zeggen: “…want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.” Niet de zonde maar de rechtvaardige daden.

DE GEMEENTE

Met “Zijn vrouw” wordt de Gemeente bedoeld. De Bijbel zegt in Efeziërs 5:25-27: “Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus ZIJN GEMEENTE heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het Woord, en zo zelf DE GEMEENTE voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.”

AANBEVOLEN BOEK: “De wandel van de bruidsgemeente” INFO: BOL.COM

error: Content is protected !!