BRUIDSGEMEENTE (1)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

INTRODUCTIE

De naam “Bruidsgemeente” is een mooi woord. Maar wie een Bijbel heeft en Daarin leest zal ontdekken dat deze naam niet in de Bijbel voor komt. Wat wel in de Bijbel voor komt is de betekenis van het woord “Bruidsgemeente.” Door vele christenen wordt ook het woord “Bijbelgetrouw” gebruikt die niet letterlijk in de Bijbel staat maar wel de betekenis. Ook zijn er vele christenen die de combinatie van woorden “Leer der Drie-eenheid” gebruiken, zonder dat deze combinatie letterlijk in de Bijbel staat. Wat er wel in staat is Wie de christenen bedoelen met Drie-eenheid. Zij bedoelen daarmee de Here God, Jezus Christus en de Heilige Geest. Het woord “Kerk” staat niet letterlijk in de NBG1951 Bijbel maar wel het woord “Gemeente.” Toch gebruiken vele christenen van allerlei denominaties het woord “kerk.” Met dit woord bedoelen ze de Gemeente.

De Bijbel zegt in Efeziërs 5:23-32 (SV1750): “Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook CHRISTUS HET HOOFD DER GEMEENTE is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook CHRISTUS DE GEMEENTE liefgehad heeft, en ZICHZELVEN VOOR HAAR heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat HIJ HAAR ZICHZELVEN heerlijk zou voorstellen, EEN GEMEENTE, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelven lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de GEMEENTE. Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ZIENDE OP CHRISTUS en op DE GEMEENTE.”

En de Bijbel zegt in Openbaring 19:7-9: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de BRUILOFT des Lams is gekomen en ZIJN VROUW heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het BRUILOFTSMAAL des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”

AANBEVOLEN BOEK: “De wandel van de bruidsgemeente” INFO: BOL.COM

error: Content is protected !!