BRUIDSGEMEENTE (6)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE WANDEL VAN

DE BRUIDSGEMEENTE

Over de wandel van de Bruidsgemeente lezen we in de Bijbel: “…want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen…” Deze woorden staan in 2 Korintiërs 5:7 (NBG1951). Wie zijn: “wij?” Dat zijn de christenen. Dat zijn dus allen die behoren tot de Bruidsgemeente. De Bruidsgemeente wandelt in geloof. Wat het ware geloof is lezen we in Hebreeën 11:1. Daarin staat geschreven: “Geloven is ZEKER ZIJN van de dingen waar je op hoopt, ervan OVERTUIGD ZIJN DAT WAT JE NIET ZIET, TOCH BESTAAT.” (Groot Nieuws Bijbel 1996). In de NBG vertaling van 1951 staat geschreven: “Zie HET GELOOF nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.” De Bruidsgemeente ziet de Here Jezus nog niet met het natuurlijke ook. De Bijbel zegt: “Hem (Jezus!) hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder hem thans (op dit moment) te zien.” Dit staat geschreven in 1 Petrus 1:8. Er komt een dag waarop de Bruidsgemeente Jezus Christus zal zien! Maar tot die tijd is het: “…in Hem gelooft gij, zonder hem thans te zien.” En: “Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.” Johannes 20:29b.

De Bruidsgemeente wandelt niet alleen in geloof maar ook in al het andere in navolging van Christus. De Bijbel zegt in 1 Johannes 2:6: “Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.” En hoe Christus gewandeld heeft lezen we in Gods dierbaar Woord: de Bijbel. De Bruidsgemeente is een volgeling van Jezus Christus! De Bruid van Christus is een volgeling van het Hoofd van de Gemeente: De Here Jezus Christus. Ieder lid van de Bruidsgemeente “behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij (Christus!) gewandeld heeft.”

Jezus Christus wandelde in geloof en heiliging. In navolging wandelt de Bruidsgemeente ook in geloof en heiliging. Over heiliging zegt de Bijbel in Efeziërs 5:23-27 in de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal (2015): “Want een man geeft leiding aan zijn vrouw, ZOALS CHRISTUS, onze Redder, LEIDING GEEFT AAN DE KERK. Net zoals DE KERK gehoorzaam is aan CHRISTUS, moet een vrouw in alles gehoorzaam zijn aan haar man. Mannen, jullie moeten van je vrouw houden. Net zoveel als CHRISTUS VAN DE KERK HOUDT. Hij heeft zelfs Zijn leven gegeven voor de kerk. Door Zijn liefde horen de gelovigen nu bij God. Want ze zijn gedoopt en ze geloven het goede nieuws. DOOR DE LIEFDE VAN CHRISTUS STRAALT DE KERK NU ALS EEN BRUID zonder fouten en gebreken. Door de liefde van Christus is de kerk heilig en rein.” Als het gaat om heiliging: let op de zin: “Net zoals DE KERK gehoorzaam is aan CHRISTUS…” en: “Door de liefde van Christus straalt de KERK NU ALS EEN BRUID ZONDER FOUTEN EN GEBREKEN.”

OVER HET LICHAAM VAN CHRISTUS lezen we in Johannes 2:19-21: “Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt DEZE TEMPEL af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? Maar Hij sprak van de TEMPEL ZIJNS LICHAAMS.” De Here Jezus noemde Zijn lichaam een “TEMPEL.”

OVER HET LICHAAM VAN DE BRUID zegt de Bijbel in 1 Korintiërs 3:16 en 17 van de NBG vertaling 1951: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand GODS TEMPEL schendt, God zal hem schenden. Want de TEMPEL GODS, en dat zijt gij, is heilig!” De apostel Paulus schreef deze woorden volgens vers 2 van hoofdstuk 1: “… aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de Naam van onze Here Jezus Christus aanroepen…”

De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 6:19 en 20: “Of weet gij niet, dat UW LICHAAM EEN TEMPEL is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

In de Bijbel wordt het aardse, het zichtbare lichaam van een mens, vergeleken met het geestelijk lichaam.

De Bijbel zegt in Romeinen 12:4-8: “Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, ÉÉN LICHAAM IN CHRISTUS, maar IEDER AFZONDERLIJK LEDEN TEN OPZICHTE VAN ELKANDER. Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft, in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.” Zoals het menselijk lichaam vele leden kent, zó kent ook de Bruidsgemeente vele leden.

De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 12:12-31 (SV1750): “Want gelijk het lichaam een is, en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar een lichaam zijn, alzo ook Christus. Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet een lid, maar vele leden. Indien de voet zeide: Dewijl ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zeide: Dewijl ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet; is het daarom niet van het lichaam? Ware het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Ware het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet, een iegelijk van dezelve in het lichaam, gelijk Hij gewild heeft. Waren zij alle maar een lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er wel VELE LEDEN, doch maar EEN LICHAAM. En het oog kan niet zeggen tot de hand: Ik heb u niet van node; of wederom het hoofd tot de voeten: Ik heb u niet van node. Ja veeleer, de leden, die ons dunken de zwakste des lichaams te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden des lichaams te zijn, denzelven doen wij overvloediger eer aan; en onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet van node; maar God heeft het lichaam alzo samengevoegd, gevende overvloediger eer aan hetgeen gebrek aan dezelve heeft; Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de LEDEN VOOR ELKANDER gelijke zorg zouden dragen. En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gijlieden zijt HET LICHAAM VAN CHRISTUS, EN LEDEN in het bijzonder. En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen. Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten? Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers? Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.” In de Basis Bijbel (2013) staat geschreven in vers 13: “Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden.”

HET LICHAAM VAN DE GEHEILIGDEN IN CHRISTUS JEZUS IS EEN TEMPEL GODS. HET LICHAAM VAN DE GEHEILIGDEN IN CHRISTUS JEZUS IS EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST. DEZE TEMPEL IS HEILIG. DE HEILIGE GEEST WOONT IN DEZE TEMPEL.

Deze tempel is met het oog niet te zien. Wel zijn de daden van een christen te zien maar niet dat zijn lichaam een tempel is. Over de daden van een christen zegt de Bijbel in Mattheüs 7:16 (SV1750): “Aan hun vruchten zult gij hen kennen.” Deze tekst gaat over mensen die als wolven in schaapskleding zijn maar het feit blijft, dat je aan de vruchten kunt zien met welke boom je te maken hebt. Zo groeien er aan appelboom geen bananen maar natuurlijk appels. Aan de woorden en daden van een mens kun je horen en zien met wie je te maken hebt. Zo zou je moeten kunnen onderscheiden wie wel en geen christen is. De Bijbel zegt in Mattheüs 7:20 (NBG51): “Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.”

Een christen die in de Geest wandelt kun je herkennen aan wat er staat geschreven in Galaten 5:22. Daar staat geschreven in de NBG1951: “Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

Om meer inzicht te krijgen in wat een “tempel” volgens de Bijbel is, is het goed om te lezen over de eerste zichtbare tempel.

AANBEVOLEN BOEK: DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE. INFO: BOL.COM

error: Content is protected !!