BRUIDSGEMEENTE (7)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

HET LICHAAM VAN DE BRUID

In 1 Koningen hoofdstuk 5, 6, 7 en hoofdstuk 8 lezen we over de eerste tempel. Deze werd volgens 1 Koningen 5:5 gebouwd onder leiding van Salomo. Over de VOORWERPEN die in deze tempel kwamen lezen we in 1 Koningen 7:51: “Toen al het werk dat koning Salomo aan het huis des Heren deed, voltooid was, bracht Salomo de geheiligde voorwerpen van zijn vader David erin; het zilver, het goud en die voorwerpen legde hij in de schatkamers van het huis des Heren.” En in 1 Koningen 8:6 en 7 lezen we: “Vervolgens brachten de priesters de ark van het verbond des Heren naar haar plaats, de achterzaal van het huis, het heilige der heiligen, onder de vleugels der cherubs; want de cherubs spreidden beide vleugels uit over de plaats der ark, zodat de cherubs de ark en haar draagbomen van boven overdekten.”

De voorwerpen uit deze tempel kwamen uit de TABERNAKEL. Over de Tabernakel kun je lezen in het boek Exodus 25 t/m hoofdstuk 40.

DE ZICHTBARE TABERNAKEL EN TEMPEL WAS EEN ZINNEBEELD VAN DE ONZICHTBARE TEMPEL. De Bijbel zegt in Hebreeën 9:9: “Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd…” Daar wordt mee bedoeld: “De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft.” Handelingen 17:24 en 25 (NBG1951). Let op de woorden: “De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt…” De zichtbare tabernakel en de tempel waren gebouwd door mensenhanden. Maar sinds de eerste komst van Jezus Christus naar deze aarde woonde de Levende God met Zijn Geest niet meer in de zichtbare tempel. Waar woonde Hij dan wel?

In Johannes 2:19-21 staat geschreven: “Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt DEZE TEMPEL af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden: Zesenveertig jaren is over deze tempel gebouwd en Gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen? Maar Hij sprak van de TEMPEL ZIJNS LICHAAMS.” De Here Jezus noemde Zijn lichaam een “TEMPEL.”

In 1 Korintiërs 3:16 en 17 van de NBG vertaling 1951 staat geschreven: “Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!” De apostel Paulus schreef deze woorden volgens vers 2 van dit hoofdstuk: “… aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen, die allerwege de Naam van onze Here Jezus Christus aanroepen…”

De Bijbel zegt in 1 Korintiërs 6:19 en 20: “Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

Ik herhaal:

HET LICHAAM VAN DE GEHEILIGDEN IN CHRISTUS JEZUS IS EEN TEMPEL GODS. HET LICHAAM VAN DE GEHEILIGDEN IN CHRISTUS JEZUS IS EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST. DEZE TEMPEL IS HEILIG. DE HEILIGE GEEST WOONT IN DEZE TEMPEL.

DE HEILIGE WANDEL VAN DE BRUID

Het lichaam van Gods Geest vervulde kind van God is een tempel. 1 Corinthiërs 3:16: “Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?” Het lichaam van een christen is een tempel Gods. HEILIG: De volgeling van Jezus Christus heeft een heilige levenswandel. De tempel Gods is heilig: 1 Corinthiërs 3:17: “Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig.” De Bijbel zegt in 1 Corinthiërs 6: 11-20 : “Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God… Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Het voedsel is voor de maag en de maag voor het voedsel, en God zal zowel het een als het ander teniet doen. Maar het lichaam is niet voor de hoererij, doch voor de Here, en de Here voor het lichaam. God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan leden van Christus wegnemen om er leden ener hoer van te maken? Volstrekt niet! Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, één lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot één vlees zijn. Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem). Vliedt de hoererij. Elke andere zonde, die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam. Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.”

De Bijbel zegt in Romeinen 12:1: “Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij UW LICHAMEN stelt tot een levend, HEILIG en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.”

De Bijbel zegt in Psalm 1:1: “Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters; maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.”

De Bijbel spoort de mens/man aan om zich toe te wijden aan de Levende God en NIET te dwalen (Jacobus 1:6). Niet dwalen in zonde maar op de hoofdweg van heiliging blijven. Heilig in een onreine wereld. Schoon in een vieze omgeving.

De Bijbel zegt in 1 Corinthiërs 5:11: “Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten.” De bruid van Christus is anders! De Bijbel zegt in 1 Corinthiërs 6:11: “…Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.” In Psalm 1:1 wordt de man/mens geprezen die ANDERS is, die de weg van de Here God volgt/bewandelt. En in Efeziërs 4:20 staat geschreven: “Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.” Wie Jezus Christus volgt is ANDERS dan de niet volgelingen van Jezus Christus. Aan de woorden en daden MOET het verschil te horen en zien zijn!

Enkele voorbeelden:

-JE WILT NIET DE MEESTE ZIJN MAAR DE MINSTE:

Luc.9:48.

-GEEN HOOGMOED MAAR NEDERIGHEID: Jacobus

4:6/Mattheüs 11:29.

-NIET HEERSEN OVER EEN ANDER MAAR DIENEN:

Lucas 22:27

-NIET VIA ELLEBOGENWERK OP ZOEK NAAR

PROMOTIE MAAR DE HERE GOD ERVOOR LATEN

ZORGEN DAT JE PROMOTIE KRIJGT. Lees het

voorbeeld in het leven van Jozef: Genesis 37-41 (en:

Handelingen 7:9-10).

-TONEN van GODS LIEFDE. Zie: 1 Corinthiërs 13 en 1

Johannes 2:7-11.

Jezus zegt in Johannes 15:5: “Wie IN Mij blijft, gelijk Ik IN hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.” Psalm 1 en Johannes 15:5 gaan over TOEWIJDING aan Jezus Christus. IN Hem zijn en blijven. Hem volgen. Zijn woorden en daden volgen. JEZUS VOLGEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN VAN HET LEVEN.

Lees ook: 1 Petrus 1:15, 16, 1 Petrus 2:9, Filippenzen 2:5, 1 Thessalonicenzen 5:23 en 24 en 2 Timotheüs 1:9.

AANBEVOLEN BOEK: DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE. INFO: BOL.COM

error: Content is protected !!