BRUIDSGEMEENTE (8)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE WANDEL

IN HET LICHT VAN DE TABERNAKEL

In de zichtbare TABERNAKEL en de zichtbare TEMPEL dienden de priesters elke dag de Here God! Dit was een schaduwbeeld van de Gemeente.

In Openbaring 1:5b en 6 lezen we: “Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot PRIESTERS voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.” Er staat geschreven: “Hij heeft ONS …” Met “ons” worden de volgelingen van Jezus Christus mee bedoeld. Er staat geschreven: “Hij heeft ONS tot een koninkrijk, tot PRIESTERS voor zijn God en Vader gemaakt…” De volgelingen van Jezus Christus zijn “…tot PRIESTERS voor zijn God en Vader gemaakt…”

De Bijbel zegt in 1 Petrus 2:9: “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een KONINKLIJK PRIESTER-SCHAP, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.”

Laten we gaan kijken naar de wandel van de Bruidsgemeente in het licht van de Tabernakel.

KLEDING VAN DE PRIESTERS

De Bijbel zegt in Exodus 28:40-43: “Voor de zonen van Aäron (DE PRIESTERS, Exodus 28:1) zult gij onderklederen maken en gij zult voor hen gordels maken, en hoofddoeken zult gij voor hen maken tot een prachtig sieraad. Dan zult gij daarmede uw broeder Aäron en zijn zonen bekleden en hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij voor Mij het priesterambt bekleden kunnen. Maak voor hen LINNEN broeken, om hun schaamte te bedekken: van de heupen tot aan de dijen zullen zij reiken. Aäron en zijn zonen zullen die dragen, wanneer zij komen naar de tent der samenkomst of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen in het heiligdom, opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. Het is een altoosdurende inzetting voor hem en voor zijn nakomelingschap.”

De kleur van linnen (wit) verwijst naar de heiligheid van de Bruidsgemeente. De Bijbel zegt in Openbaring 19:7 en 8: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos FIJN LINNEN te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.” De Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 4:3: “Want dit wil God: uw heiliging.” De wandel van de Bruidsgemeente is een heilige wandel.

De Bijbel zegt in 1 Petrus 1:15 en 16: “Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.”

DE VOORHOF MET DE POORT

De tabernakel werd rondom afgesloten door gordijnen. De Bijbel zegt in Exodus 27:9-19: “Gij zult de voorhof van de tabernakel maken; aan de zuidzijde gordijnen voor de voorhof van getweernd fijn linnen, honderd el lengte aan de ene zijde; en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. Zo ook aan de noordzijde in de lengte gordijnen van honderd el lengte en daarvoor twintig pilaren, en twintig voetstukken van koper, voor de pilaren haken en dwarsstangen van zilver. In de breedte nu van de voorhof aan de westzijde gordijnen van vijftig el, met hun tien pilaren en de tien voetstukken daarvan. De breedte nu van de voorhof aan de oostzijde: vijftig el. En vijftien el gordijnen voor het ene zijstuk, met hun drie pilaren en de drie voetstukken daarvan. Ook voor het andere zijstuk vijftien el gordijnen, met hun drie pilaren en de drie voetstukken daarvan. En voor de poort van de voorhof een gordijn van twintig el van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en van getweernd fijn linnen – veelkleurig weefwerk – met de vier pilaren en de vier voetstukken daarvan. Al de pilaren rondom de voorhof door zilveren dwarsstangen verbonden, en hun haken van zilver en hun voetstukken van koper. De lengte van de voorhof honderd el, de breedte telkens vijftig en de hoogte vijf el van getweernd fijn linnen, en de voetstukken ervan van koper.

Wat al het gerei voor de gehele inrichting van de tabernakel betreft, en al zijn pinnen en al de pinnen van de voorhof – dat moet van koper zijn.” (NBG1951).

Om in de voorhof te komen moesten de priesters door DE POORT gaan. Er was geen andere weg om in de voorhof te komen. Er was geen andere weg om in de tegenwoordigheid van de Levende God te komen. Geestelijk gezien is er sinds de eerste komst van Christus naar de aarde maar één Weg om bij God te komen. Jezus Christus heeft eens gezegd: “Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.” Johannes 10:9. De Bruidsgemeente gelooft dat Jezus Christus de deur is om behouden te worden. Om een christen te worden en te behoren tot de Bruidsgemeente, is de zondaar door dé Deur gegaan. Er is geen andere weg om bij de Here God te komen. De Bijbel zegt in Efeziërs 2:18: “…want door Hem (Jezus Christus) hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.” En in Efeziërs 3:12 lezen we: “…in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben door het geloof in Hem (Jezus Christus).” Niemand anders dan Jezus Christus is de Middelaar tussen de Levende God en de mens (1 Timotheüs 2:5).

DE KLEUREN VAN DE POORT

Over de kleuren van de poort lezen we in de Bijbel: “En voor de poort van de voorhof een gordijn van twintig el van blauwpurper, roodpurper, scharlaken en van getweernd fijn linnen…” (Exodus 27:16, NBG1951). In de Staten vertaling 1750 staat geschreven: “In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van twintig ellen, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen…”

De kleur hemelsblauw verwijst naar Jezus Christus Die uit de hemel naar de aarde kwam. De Here Jezus heeft eens gezegd volgens Johannes 6:38: “Want Ik ben van de hemel nedergedaald…” Na Zijn lijden, sterven en opstanding zegt de Bijbel in Handelingen 1:9 en 11b: “En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen… Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.” (Staten Vertaling 1750).

De Bruidsgemeente zal Christus eens in de lucht ontmoeten. In 1 Thessalonicenzen 4:16 en 17 lezen we: “Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”

De kleur (rood)purper is de kleur van de mantel die koningen droegen. In Richteren 8:26 lezen we: “…en de roodpurperen klederen, die de koningen van Midjan gedragen hadden…” Over de Here Jezus lezen we in Marcus 15:16,17 en 18: “De soldaten nu leidden Hem weg tot binnen het hof, dat is het gerechtsgebouw, en riepen de gehele afdeling bijeen. En zij trokken Hem een purperen kleed aan en zetten Hem een kroon op, die zij van doornen gevlochten hadden. En zij begonnen Hem te begroeten: Wees gegroet, Gij Koning der Joden!” (NBG1951).

De Bruidsgemeente heeft niet het eigen ik op de troon van haar hart maar Christus. Niet mijn wil doen maar Zijn wil. De Here Jezus heeft eens gezegd: “Indien gij Mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde.” Johannes 15:10.

De kleur scharlaken is een helrode kleur en verwijst naar het bloed van Jezus Christus. De Bijbel zegt in 1 Johannes 1:7: “Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (NBG1951).

De Bruidsgemeente hier op aarde verzwijgt de zonde niet maar belijdt ze en breekt met de zonde. De Bijbel zegt in 1 Johannes 7-9: “…maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.”

De kleur van fijn getweernd linnen (wit) verwijst naar de heiligheid van Jezus Christus op aarde. De Bijbel zegt in Hebreeën 4:15: “…Die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.”

De Bruidsgemeente wandelt in heiliging in navolging van Christus. De Bijbel zegt in Openbaring 19:7 en 8: “Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.” De Bijbel zegt in 1 Thessalonicenzen 4:3: “Want dit wil God: uw heiliging.”

error: Content is protected !!