EUROPA VOOR JEZUS

EUROPA VOOR JEZUS
Geloofsboodschap door: Evangelist Sieberen Voordewind
Voor Stg. Receive and Go, 28 mei 2013

Geliefde lezer(es), Graag wil ik op uitnodiging van br. Patrick van der Heijden iets aan je doorgeven over het onderwerp: Europa voor Jezus. Terwijl regeringsleiders zich inspannen om éénheid te krijgen in de landen van Europa, is er veel verdeeldheid onder de mensen als het gaat om kerk, geloof, de Here God en Jezus Christus. En iedere christen die in Europa woont en de ogen en oren goed open heeft, weet dat vele mensen in Europa geen volgeling zijn van Jezus Christus en dat vele mensen zich innerlijk leeg voelen, gebonden, zonder geloof, zonder hoop en zonder Gods liefde. Helaas zoeken velen hun toevlucht in drugs, alcohol, medicijnverslaving, onreinheid, haat, geweld en andere dingen die niet goed zijn. Het aantal mensen dat een poging doet tot zelfmoord is drastisch gestegen.

WAT Europa nodig heeft is: GOED NIEUWS! Jezus Christus heeft gezegd: “Verkondigt het evangelie.” Evangelie is goed nieuws! Het is tijd voor evangelisatie! Wat Europa nodig heeft is: christenen met bewogenheid voor zielen. De Bijbel zegt in Romeinen 10:13 en 14: “Want; al (IEDEREEN!) wie de Naam des Heren (JEZUS CHRISTUS!) aanroept, ZAL behouden worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker?”

ALLE mensen die in Europa zijn zullen voor eeuwig gered worden als zij de Naam van Jezus Christus aanroepen. Maar… HOE zullen de Europeanen in de Here Jezus geloven als ze niet van Hem gehoord hebben? En hoe zullen de mensen die in Europa zijn van Jezus Christus horen als de christenen zwijgen? Ja, ALLE christenen hebben een verantwoordelijkheid! Zij mogen niet zwijgen maar mogen vanuit Gods liefde en op Gods wijze een getuige zijn van Jezus Christus. De Here Jezus heeft immers Zelf in Handelingen 1:8 gezegd: “Maar GIJ zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en GIJ ZULT Mijn getuigen zijn.” Dit is ACTIE! Niet op de stoel blijven zitten en niks doen. Niet alleen de kerkbank warm houden. Niet alleen naar een gebedsgroep gaan en bidden voor de zondaren. Het is tijd voor ACTIE! In Zijn liefde roept de Meester (JEZUS CHRISTUS) AL Zijn volgelingen op om Hem te dienen en van Hem te getuigen. De opdracht: “GIJ ZULT MIJN GETUIGEN ZIJN” is bestemd voor iedere christen.

En WIE de mensen in Europa nodig hebben is: JEZUS CHRISTUS, de Zoon van de Levende God. Zoals Johannes de Doper de mensen in Johannes 1:29 wees op de Here Jezus, zo mogen alle christenen vanuit Gods liefde en kracht anderen wijzen op Jezus. Is dit extreem? Nee! Waarom Jezus? Omdat Jezus de zin van het leven is. Omdat de behoudenis is in niemand anders dan Jezus alleen. Omdat Jezus volgens Johannes 14:6, de Weg, de Waarheid en het Leven is. Omdat Jezus volgens de Bijbel echte innerlijke rust geeft en vrede. Ja, Zijn Naam is Jezus! Geloof in Hem. Kom in geloof tot Hem. Neem Hem in je leven aan. Volg hem en wees een getuige van Hem. Help mee met EUROPA VOOR JEZUS. Amen!

BOEK: NEDERLAND VOOR JEZUS

error: Content is protected !!