BRUIDSGEMEENTE (15)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE GOUDEN KANDELAAR EN JEZUS CHRISTUS IN 1 JOHANNES 5

In Gods dierbaar Woord (de Bijbel) lezen we dat Mozes de opdracht kreeg van God om een Tabernakel te bouwen (Exodus 26 e.v.) met daarin de 7- armige gouden kandelaar (Exodus 25:31-40). Het licht van deze kandelaar (Exodus 25:37) verwijst naar Jezus Christus, Die hét Licht der wereld is (Johannes 8:12). Als we 1 Johannes hoofdstuk 5 zien in het licht van deze kandelaar, dan komen we de 7 grote feiten tegen omtrent de Here Jezus Christus!

Feit 1: 1 Johannes 5:1: “Een ieder die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hèm liefheeft, die deed geboren worden, heeft (ook) degene lief, die uit Hem geboren is.” Wie is er uit God geboren? Diegene die gelooft dat de Here Jezus niet zomaar iemand was en is, maar dé Christus! De Bijbel zegt in Johannes 1:12 en 13 (HSV): “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.”

Feit 2: 1 Johannes 5:4-5: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?” Wie overwint? Wie gelooft dat de Here Jezus niet zomaar iemand was en is, maar de Zoon van de Levende God! Die overwinning is mogelijk omdat de Here Jezus de wereld overwonnen heeft De Here Jezus heeft eens gezegd volgens Johannes 16:33 (HSV): “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Feit 3: 1 Johannes 5:6-8: “Dit is Hij, die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het, die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen (in de hemel; de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde): de Geest en het water en het bloed, en de drie zijn tot één.” Drie zijn Eén! God de Vader, de Heilige Geest en Jezus Christus zijn Eén. Dat wil zeggen: ze spreken elkaar niet tegen. Ze werken elkaar ook niet tegen. Ze hebben ook geen onenigheden. De Here Jezus heeft eens gezegd volgens Johannes 15:9 en 10 (HSV): “Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.” Hier heeft de Here Jezus het duidelijk over Zijn hemelse Vader. En volgens Johannes 8:42 (HSV) heeft de Here Jezus eens gezegd: “Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” En volgens Johannes 13:20 (HSV) heeft Hij eens gezegd: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:als iemand hem ontvangt die Ik zal zenden, ontvangt hij Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft.”

Feit 4: 1 Johannes 5:10-11: “Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder, want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis, dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.” Wie heeft het getuigenis IN zich dat God ons eeuwig leven heeft gegeven en dit leven in Zijn Zoon Jezus is? Diegene die in de Zoon van de Levende God gelooft.

Feit 5: 1 Johannes 5:12: “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet”. Wie Jezus Christus heeft, heeft hét leven! Jezus is dè Weg, dè Waarheid en hèt Leven. In Johannes 11:25 en 26 (HSV) staat geschreven: “Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?” En in Johannes 14:6 (HSV) staat geschreven: “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Hij is niet een leven, een van de mogelijkheden. Hij is HET leven. En wie Hem in zijn of haar leven heeft aangenomen, die heeft HET leven aangenomen.

Feit 6: 1 Johannes 5:13: “Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.” Wie mag zeker weten het eeuwig leven te hebben? Diegenen die geloven in Jezus Christus. De Bijbel zegt in Johannes 3:16-18 (BB2015): “Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door Hem de mensen te redden. Iedereen die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die níet gelooft, ís al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God.” Je hoeft niet te hopen dat je eeuwig leven hebt. Je hoeft niet te twijfelen. Het is 100% zeker!

Feit 7: 1 Johannes 5:14-15: “En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar Zijn wil, ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, weten wij, dat wij de beden verkregen hebben, die wij van Hem hebben gebeden.” In de vertaling van de Basis Bijbel 2015 staat geschreven: “We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is. En als we weten dat Hij al onze gebeden beantwoordt, weten we dat we krijgen waar we Hem om hebben gevraagd.” De Levende God hoort en verhoort ieder gebed dat naar Zijn wil is op Zijn tijd in de Naam van Jezus. Lees ook Hebreeën 4:16.

error: Content is protected !!