BRUIDSGEMEENTE (16)

DE WANDEL VAN DE BRUIDSGEMEENTE

DE GOUDEN KANDELAAR EN DE WAARHEID IN 2 JOHANNES

De waarheid en het Licht gaan samen. De Here Jezus heeft gezegd: “Ik ben … de Waarheid” (Johannes 14:6) en: “Ik ben het Licht der wereld” (Johannes 8:12). Als we de tweede brief van Johannes (2 Johannes) zien in het Licht van de 7-armige gouden kandelaar (Exodus 15:31-40), dan komen we de 7 grote feiten tegen over de Waarheid.

Feit 1: 2 Johannes:1: “De oudste aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik , maar ook alles die de waarheid hebben leren kennen.” De kinderen van de Levende God hebben de waarheid Leren kennen. Wat of wie is DE waarheid? Jezus is DE Waarheid. Volgens Johannes 14:6 (HTB) heeft de Here Jezus eens gezegd: “IK ben… DE WAARHEID…” De Heilige Geest is DE Waarheid. De Bijbel zegt in Johannes 14:16 en 17 (HSV): “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, de GEEST van DE WAARHEID…” In Johannes 15:26 (BB) staat geschreven: “Hij is de Geest van de waarheid.” De Here God is DE Waarheid. In Jesaja 65:16a (BB) staat geschreven: “Iedereen die gezegend wil worden, zal aan de GOD VAN DE WAARHEID vragen om hem te zegenen.” Lees ook: Hebreeën 6:18/ Titus 1:2. Het Woord van God is DE Waarheid volgens Johannes 17:17 enPsalm119:160. De prediking van de geestvervulde volgelingen van Jezus Christus is De Waarheid volgens 2 Korintiërs 6:7 en Kolossenzen 1:5. De profeet van God spreekt de waarheid volgens 1 Koningen 17:24.

Feit 2: 2 Johannes:2:”…om der waarheid wil, die in ons blijft en met ons zijn zal tot in eeuwigheid.” Dé waarheid is niet tijdelijk maar eeuwig.

Feit 3: 2 Johannes:3, 5, 6: “…genade barmhartigheid en vrede zal met ons zijn van God, de Vader, en van Jezus, de zoon des Vaders, in waarheid en liefde…En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuwe gebod zou schrijven, maar het geen wij van den beginne gehad hebben: dat wij elkander liefhebben. En dit is de liefde, dat wij naar Zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, gelijk gij het van den beginne gehoord hebt, dat gij daarin moet wandelen.” Dé waarheid en dé liefde gaan samen, omdat ze niet van deze wereld zijn, maar van de levende God. En God IS waarheid en liefde.

Feit 4: 2 Johannes:4: “Het heeft mij zeer verblijd, dat ik onder uw kinderen gevonden heb, die in de waarheid wandelen, gelijk wij een gebod van de Vader hebben ontvangen.” Wie gekozen heeft om in dé waarheid te wandelen, heft de allerbeste keuze gemaakt voor geloof en leven.

Feit 5: 2 Johannes:7,8: “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, dat gij niet verliest wat wij verricht hebben, maar uw loon ten volle ontvangt.” De misleider ontkent dé waarheid, dat de Here Jezus eens mens was van vlees en bloed en onder de mensen liefde, zodat zij beter de Here God, Die Geest is leerden kennen. Ja, volgens de Bijbel werd de Here Jezus als mens geboren. Een engel zei tegen Maria volgens Lucas 1:31 (HSV): “En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven.” En in Lucas 2:7, 10 en 11 (HSV) staat geschreven: “…en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg… En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.” Volgens Hebreeën 2:14 was de Here Jezus van vlees en bloed. In vers 14b staat in de Basis Bijbel geschreven: “Daarom is ook Jezus een mens van vlees en bloed geworden.” Naast het feit dat Jezus Christus via een maagdelijke geboorte naar de wereld kwam, was Hij daarnaast ook God. De Bijbel zegt in Romeinen 9:5b en c (BB): “En uit hén is Christus als mens geboren. Hij is de hoogste Koning en Hij is God.” Lees ook: Mattheüs 1:23; Johannes 1:1 en Johannes 20:28.

Feit 6: 2 Johannes:9 “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon.” De kinderen van God geloven in de ware leer (de boodschap) van de Here Jezus, Die Hij bracht toen Hij hier op aarde leefde als mens van vlees en bloed. Wie in de leer blijft heeft de Vader God en Zijn Zoon Jezus Christus. De ware leer is de verkondiging van de waarheid.

Feit 7: 2 Johannes:10, 11: “Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.” De kinderen van God wijzen elke leugen af en nemen geen deel aan mensen die de waarheid niet liefhebben en volgen. Maar zij zijn gastvrij voor hen die de waarheid liefhebben en daarin wandelen.

error: Content is protected !!